Usterki i ich usuwanie

1. Falownik nie załącza się.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe podłączenie przewodów zasilających. Sprawdzić podłączenie przewodów zasilających
Z zacisków [P] i [PD] odłączono zworkę lub dławik DCL. Między zaciski [P] i [PD] podłączyć zworkę lub dławik DCL.
Przerwa w kablu zasilającym Sprawdzić kabel zasilający

 

2. Silnik nie uruchamia się.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Wybrane niewłaściwe źródło komendy ruchu Run

Sprawdzić ustawienie parametru wyboru źródła komendy ruchu RUN (A002)

Zacisk zewnętrzny: (wejście cyfrowe):01

Panel sterowania (przycisk RUN): 02

Wybrano niewłaściwe źródło wartości zadanej częstotliwości

Sprawdzić ustawienie parametru wyboru źródła wartości zadanej częstotliwości (A001)

Zacisk zewnętrzny (wejście analogowe): 01

Panel sterowania (F001): 02

Wartość zadana częstotliwości wynosi 0 Hz Jeśli źródłem wartości zadanej częstotliwości jest zacisk wejścia analogowego (A001=02), należy sprawdzić napięcie zacisku [O] lub prąd zacisku [OI].
Jeśli źródłem wartości zadanej częstotliwości jest panel sterowania (A001=02), należy sprawdzić nastawę parametru F001.
W zależności od wybranego źródła należy podać odpowiednią wartość zadaną.
Jeśli źródłem wartości zadanej częstotliwości są wstępnie zaprogramowane prędkości, należy ustawić wartości częstotliwości w parametrach A020 do A035 i A020.
Brak komendy RUN na zacisku wejść Jeśli źródłem komendy ruchu RUN jest zacisk wejść (A002=01), do zacisków wejść należy przypisać sygnały „ruchu do przodu" (00:FW) lub „ruchu do tyłu" (01:RV) W przypadku sterowania 3-przewodowego, do zacisków wejść należy przypisać sygnały „3-przewodowy start" (20:STA), „3-przewodowy stop" (21:STP) i „3-przewodowy FW/RV" (22:F/R).
Sygnały wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości (02 do 05:CF1 do CF4) są przypisane do zacisków wejść i są załączone. Wyłączyć sygnały wejść lub sprawdzić ustawienie częstotliwości w odpowiednich parametrach (A021 do A035).
Obydwa sygnały FWD i REV załączone jednocześnie Jeśli źródłem komendy RUN są sygnały FWD i REV, należy załączyć tylko jeden z nich.
Aktywne ograniczenie zmiany kierunku ruchu (b035). Sprawdzić ustawienie parametru b035.
Niewłaściwa pozycja zworki lub nieprawidłowe podłączenie wejść. Podłączyć prawidłowo sygnały wejść i/lub zainstalować zworkę. (Stan sygnałów wejść można sprawdzić w parametrze monitorowania d005).
Niewłaściwe podłączenie wejść analogowych lub potencjometru Wykonać prawidłowo połączenia elektryczne. W przypadku wejścia napięciowego lub podłączenia potencjometru, sprawdzić napięcie między zaciskami [O] i [L]. W przypadku analogowego wejścia prądowego, zmierzyć natężenie prądu między źródłem prądu i zaciskiem [OI].
Źródłem komendy RUN jest panel sterowania, lecz do zacisku wejść przypisano funkcję „Wymuszenie trybu sterowania za pomocą sygnałów zacisków wejść" i sygnał zacisku jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.
Źródłem komendy RUN jest zacisk wejść programowalnych, lecz do zacisku wejść przypisano funkcję „Wymuszenie trybu sterowania za pomocą przycisków panelu sterowania" i sygnał funkcji jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.
Aktywny alarm falownika. (Załączona dioda LED ALARM i wyświetlany komunikat błędu „Exxx") Skasować falownik za pomocą przycisku STOP/RESET i sprawdzić kod błędu.
Wybrana funkcja bezpieczeństwa i wyłączone jedno z wejść GS1 lub GS2 Jeśli używana jest funkcja bezpieczeństwa, załączyć obydwa sygnały GS1 i GS2. Jeśli nie, za pomocą przełączników typu DIP wyłączyć funkcję bezpieczeństwa.
Jedna z funkcji: „18:RS", „14:CS" lub „11:FRS" przypisana do zacisków i sygnał wejściowy jest załączony Wyłączyć sygnał wejściowy.
Funkcja „84:ROK" przypisana do zacisku wejść i sygnał wejściowy jest załączony. Załączyć sygnał wejścia.
Przerwany kabel połączeniowy lub wewnętrzny kabel silnika. Sprawdzić połączenia elektryczne.
Zbyt duże obciążenia. Zmniejszyć obciążenie.
Zablokowany silnik. Odblokować silnik.

 

3. Silnik nie przyśpiesza do zadanej prędkości.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe podłączenie sygnałów analogowych

Sprawdzić połączenia elektryczne.

W przypadku wejścia napięciowego lub podłączenia potencjometru, sprawdzić napięcie między zaciskami [O] i [L].

W przypadku analogowego wejścia prądowego, zmierzyć natężenie prądu między źródłem prądu i zaciskiem [OI].

Działanie funkcji ograniczania przeciążenia lub ograniczania prądu Sprawdzić ustawienie poziomu ograniczania.
Częstotliwość maksymalna (A004) lub górny limit częstotliwości (A061/A261) są niższe niż wymagane. Sprawdzić ustawienia.
Zbyt długi czas przyśpieszania. Zmienić ustawienie czasu przyśpieszania (F002/A092/A292).
Sygnały wyboru wstępnie zaprogramowanych prędkości 02 do 05 (CF1 do CF4) są przypisane do zacisków wejść i są załączone. Wyłączyć sygnały wejść.
Funkcja „06:JG" przypisana do zacisku wejść i sygnał wejściowy jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.
Zbyt duże obciążenia. Zmniejszyć obciążenie.
Zablokowany silnik. Odblokować silnik.

 

4. Falownik nie odpowiada na zmianę wartości zadanej częstotliwości dokonaną z panelu sterowania.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Wybrano niewłaściwe źródło wartości zadanej częstotliwości Sprawdzić wybór źródła wartości zadanej częstotliwości (A001=02).
Funkcja „51 F-TM" przypisana do zacisku wejść i sygnał wejściowy jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.

 

5. Część parametrów nie jest wyświetlana.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Ustawienie parametru „Ograniczenia wyświetlania parametrów" (b037) Ustawić 00 (wyświetlanie wszystkich parametrów) w parametrze b037.
Funkcja "86:DISP" jest przypisana do zacisku wejść i sygnał wejściowy jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.

 

6. Nie działają przyciski panelu sterowania.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Funkcja "86:DISP" jest przypisana do zacisku wejść i sygnał wejściowy jest załączony. Wyłączyć sygnał wejściowy.

 

7. Nie można zmienić ustawienia parametrów.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Aktywny tryb RUN falownika. Zatrzymać falownik, upewnić się, że silnik jest zatrzymany i spróbować ponownie. Jeśli dozwolona jest edycja w trybie RUN, w trybie RUN można zmienić ustawienie części parametrów.
Wybrana „Blokada zmiany parametrów" (b031). Wyłączyć blokadę edycji parametrów.

 

8. Po podaniu komendy ruchu do przodu silnik obraca się do tyłu.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Nieprawidłowe połączenia obwodu mocy. Zamienić przewody dwóch z trzech faz U/T1, V/T2 lub W/T3.
Niewłaściwa logika sygnału wyboru kierunku przy sterowaniu 3-przewodowym. Sprawdzić logikę wejścia sygnału „22:F/R".

 

9. Po podaniu komendy RUN z panelu sterowania silnik obraca się w kierunku przeciwnym.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe ustawienie parametru F004. Sprawdzić ustawienie parametru F004.

 

10. Alarm nadprądowy (E03).
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Zbyt krótki czas przyśpieszania. Zmienić ustawienie czasu przyśpieszania (F002/A092/A292).
Załączyć funkcję wstrzymywania przyśpieszania (A069/A070).
Zbyt duże obciążenia Zmniejszyć obciążenie
Załączyć funkcję forsowania momentu.
Wybrać programowalną charakterystykę V/f (A044/A244=02)
Nieaktywna funkcja ograniczania przeciążenia (b021) Załączyć funkcję ograniczania przeciążenia (b021=01/02/03)
Mimo, że funkcja ograniczania przeciążania jest aktywna, załącza się alarm nadprądowy (E03).
Ustawiony zbyt wysoki poziom funkcji ograniczania przeciążenia (b022/b025). Ustawić niższy poziom funkcji ograniczania przeciążenia (b022/b025).
Zbyt krótki czas hamowania podczas ograniczania przeciążania (b023/b026). Ustawić dłuższy czas hamowania podczas ograniczania przeciążania (b023/b026).

 

11. Nie działa przycisk STOP/RESET.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Zablokowane działanie przycisku Stop/Reset Zezwolić działanie przycisku Stop (b087).
Załączona funkcja ograniczania napięcia podczas hamowania (b130) lub funkcja kontrolowanego hamowania w przypadku zaniku napięcia zasilania (b050). Sprawdzić ustawienia parametrów b130 i b050.

 

12. Hałaśliwa praca silnika lub maszyny.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niskie ustawienie częstotliwości przełączania. Ustawić wyższą wartość częstotliwości przełączania b083. (Może spowodować to wzrost poziomu zakłóceń elektrycznych i natężenia prądów upływu).
Rezonans silnika lub maszyny Nieznacznie zmienić częstotliwość wyjściową. Jeśli rezonans występuje podczas przyśpieszania/hamowania, użyć częstotliwości przeskoków (b063-b068), aby uniknąć drgań rezonansowych maszyny.
Zbyt duże wahania prędkości Ustawić wartość częstotliwości bazowej (A003/A203) i napięcia AVR (A082/A282) zgodnie z danymi znamionowymi silnika. Jeśli nie powoduje to poprawy, nieznacznie zmniejszyć wzmocnienie V/f (A045/A245) lub wybrać programowalna charakterystykę V/f (A044/A244).

 

13. Alarm przeciążenia (E05).
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe ustawienie poziomu funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego Sprawdzić ustawienie elektronicznego zabezpieczenia termicznego (b012/b013)
Wymagane częste szybkie przyśpieszanie z dużymi wartościami szczytowymi prądu. Sprawdzić, czy możliwe jest zwiększenie czasu przyśpieszenia, co pozwoli zmniejszyć chwilowy wzrost natężenia prądu (F002/F202/A092/A292). W zależności od metody sterowania silnikiem (F044/A244) parametry silnika (A020 do H034) do wymuszają przepływ zbyt wysokiego, nie wymaganego prądu. Jeśli silnik nie jest w stanie zapewnić przepływu prądu o żądanym natężeniu, należy zmienić falownik na większy.

 

14. Alarm nadnapięciowy (E07).
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Zbyt krótki czas hamowania Zmienić nastawę czasu hamowania. (F003/F203/A093/A293)
Nieaktywna funkcja ograniczania napięcia (b130) podczas hamowania (00). Załączyć funkcje ograniczania napięcia (b130=01/02).
Jeśli załącza się alarm nadnapięciowy pomimo załączenia funkcji ograniczania napięcia.
Niewłaściwe ustawienie wzmocnienia (b134) lub czasu całkowania (135) funkcji unikania alarmu nadnapięciowego. Sprawdzić ustawienie wzmocnienia (b134) i czasu całkowania (b135) funkcji unikania alarmu nadnapięciowego.
Zbyt duże ustawienie poziomu funkcji ograniczania napięcia (b131). Ustawić niższy poziom funkcji ograniczania napięcia (b131) (niższe ustawienie parametru b131).

 

15. Alarm termistora (E35).
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Termistor jest podłączony do wejścia zacisku 5 i załączone jest napięcie zasilania 24 V DC. Sprawdzić ustawienie sygnału zacisku [5] (C005).

 

16. Niestabilna częstotliwość wyjściowa.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe ustawienie parametrów Ustawić nieznacznie niższą lub wyższą wartość częstotliwości wyjściowej niż częstotliwość napięcia zasilania.
Zmienić wartość współczynnika stabilizacji silnika (H006/H203).
Zbyt duże zmiany obciążenia silnika. Wymienić silnik i falownik na większe.
Zbyt duże wahania napięcia zasilania. Sprawdzić źródło napięcia zasilania.

 

17. Zbyt niska wartość momentu wyjściowego.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe ustawienie parametrów (przyśpieszanie) Zwiększyć forsowanie momentu (A042/A242 - A043/A243)
Zmniejszyć częstotliwość przełączania (A083).
Zmienić charakterystykę V/f (A044/A244) na bezczujnikowe sterowanie wektorowe SLV
Wybrać automatyczne forsowanie momentu (A041/A241).
Niewłaściwe ustawienie parametrów (hamowanie) Zwiększyć czas hamowania (F003/F203/A093/A943).
Wyłączyć funkcję automatycznej regulacji napięcia (A081/A281).
Zainstalować rezystor hamowania lub moduł hamowania z regeneracją.

 

18. Jeśli odłączony zostanie kabel panelu sterowania, falownik załączy alarm lub zatrzyma się.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Niewłaściwe ustawienie parametru b165 Wpisać 02 do parametru wyboru reakcji na odłączenie panelu sterowania (b165)

 

19. Brak odpowiedzi w komunikacji Modbus.
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Zmiana parametrów nie została uaktualniona. Jeśli zmienione zostaną ustawienia parametrów C071, C074 lub C075, należy wyłączyć i załączyć napięcie zasilania lub wykonać reset falownika poprzez załączenie i wyłączenie sygnału zacisku RS.
Nieprawidłowe ustawienie źródła komendy run (A002/A202). W parametrze wyboru źródła komendy RUN (A002/A202) wpisać 03.
Nieprawidłowe ustawienie źródła wartości zadanej częstotliwości (A001/A201). W parametrze wyboru źródła wartości zadanej częstotli-wości(A001/A201) wpisać 03.
Niewłaściwe ustawienie prędkości komunikacji. Sprawdzić prędkość komunikacji (A071).
Niewłaściwe ustawienie lub ustawienie już użytego adresu w sieci Modbus. Sprawdzić adres stacji w sieci Modbus (A072).
Niewłaściwe ustawienie parzystości komunikacji. Sprawdzić ustawienie parzystości komunikacji (A074).
Niewłaściwe ustawienie ilości bitów stopu. Sprawdzić ustawienie ilości bitów stopu (A075).
Nieprawidłowe podłączenie przewodów. Sprawdzić podłączenie przewodów do zacisków SP i SN.

 

20. Podczas startu falownika wyłącza się wyłącznik ECB (zabezpieczenie różnicowo-prądowe).
Możliwe przyczyny Działania korygujące
Zbyt duża wartość prądu upływu falownika. Zmniejszyć częstotliwość przełączania (A083).
Zwiększyć poziom zadziałania wyłącznika ECB lub wymienić wyłącznik ECB na inny o wyższym poziomie prądu wyłączania.

 

21. Informacje na temat przeglądów konserwacyjnych
Stan pracy Objawy Metoda strojenia parametrów Dostroić wartość parametrów
Rozruch Problemy podczas zmiany kierunku obrotów Załączyć funkcje początkowego obliczenia pozycji magnesów. H123
Zatrzymanie rozruchu Załącza się alarm nadprądowy. Zwiększyć wartość prądu rozruchu. H117
Zwiększyć czas rozruchu. H118
Wymóg szybkiego rozruchu. Załączyć funkcję początkowego obliczenia pozycji magnesów i zmniejszyć nastawę czasu rozruchu. H118, H123
Praca z częstotliwością niższą niż minimalna (H121) Niestabilna praca silnika. Zwiększyć wartość prądu rozruchu. H117
Praca z częstotliwością bliską częstotliwości minimalnej (H121) Uderzenia momentu podczas pracy silnika. Załączanie alarmu nadprądowego Zmienić prędkość odpowiedzi silnika. H116
W przypadku zmiany obciążenia zmienić nastawę częstotliwości minimalnej. H121
Praca z częstotliwością wyższą niż częstotliwość minimalna (H121) Kołysanie silnika Zmienić prędkość odpowiedzi silnika. H116
Zmniejszyć wartość współczynnika stabilizacji (jeśli wartość jest zbyt niska, silnik może nie osiągnąć momentu i podczas pracy z częstotliwością bliską H121 mogą być generowane uderzenia momentu lub alarm nadprądowy). H119
Zwiększyć prąd pracy bez obciążenia. H122

 

Drukuj