Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Obsługa zacisków wejść

Zaciski [1], [2], [3], [4], [5], [6] i [7] pełnią funkcję identycznych, programowalnych wejść ogólnego przeznaczenia. Do zasilania obwodów wejść można użyć wewnętrznego (izolowanego) napięcia falownika +24V lub zewnętrznego zasilacza. W tym rozdziale opisujemy zasadę działania obwodów wejść oraz jak prawidłowo podłączyć czujniki lub wyjścia tranzystorowe innych urządzeń.

Falowniki serii MX2 posiadają konfigurowalne wejścia, które mogą pracować w trybie sink lub source (logika pozytywna lub negatywna). Te definicje odnoszą się do sposobu podłączania urządzeń zewnętrznych - są one odbiornikiem prądu (typ sink - prąd płynie od wejścia przez urządzenie zewnętrzne do potencjału GDN) lub źródłem prądu (typ source - prąd płynie od urządzenia zewnętrznego do zacisku wejścia). Należy pamiętać, że nazewnictwo source/sink może mieć różne znaczenie w danym kraju lub gałęzi przemysłu. W każdym razie połączenia należy po prostu wykonać w sposób pokazany poniżej.

Falownik wyposażony jest w zworkę do konfiguracji logiki wejść sink lub source. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zdjąć pokrywę czołową falownika. Na górnym schemacie z prawej strony zworka jest pokazana w pozycji podłączonej do listwy zacisków wejść. Fabrycznie zworka jest podłączona w pozycji wyboru logiki typu source. Jeśli wymagana jest zmiana logiki sygnałów wejść, należy odłączyć zworkę i podłączyć w sposób, pokazany powyżej na dolnym schemacie.

Uwaga Przed zmianą pozycji zworki należy wyłączyć napięcie zasilania falownika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obwodów falownika.

 


Podłączenie zacisku PLC - Zacisk PLC (zacisk programowalnego sterownika logicznego) został nazwany w ten sposób, ponieważ służy do podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych do obwodów wejść. Na schemacie z prawej do zacisku PLC podłączona jest zworka wyboru logiki sygnałów wejść. Podłączenie zworki pomiędzy zaciskami PLC i L powoduje wybranie logiki typu source, co jest ustawieniem fabrycznym. W tym przypadku podłączenie potencjału zacisku P24 do zacisku wejść załącza sygnał wejściowy. Jeśli zworka zostanie podłączona między zaciskami PLC i P24, wybrana jest logika typu sink. W tym przypadku podłączenie potencjału zacisku L do zacisku wejść załącza sygnał wejściowy.

Pokazane schematy połączeniowe przedstawiają cztery kombinacje wejść typu source i sink przy użyciu zewnętrznego lub wewnętrznego napięcia zasilania.

Na dwóch schematach poniżej pokazane są połączenia elektryczne przy użyciu wewnętrznego napięcia +24V. Na każdym ze schematów pokazano podłączenie prostego przełącznika lub urządzenia z wyjściem tranzystorowym. Należy zauważyć, że w przypadku dolnego schematu podłączenie obwodów zewnętrznych do zacisku L jest konieczne tylko w przypadku urządzeń zewnętrznych z wyjściem tranzystorowym. Należy upewnić się, że w każdym przypadku konfiguracji obwodu wejść zworka jest prawidłowo podłączona.

 


Na dwóch schematach poniżej, do zasilania obwodów wejść używane jest zewnętrzne źródło napięcia zasilania. Gdy przy zasilaniu napięciem zewnętrznym wybrany jest tryb sink, należy odłączyć zworkę i zastosować diodę (*). Chroni to przed uszkodzeniem źródła napięcia zasilania z powodu zwarcia, spowodowanego nieprawidłowym podłączeniem zworki. Aby wybrać konfiguracje „wejścia typu source, zasilanie zewnętrzne", zworkę należy podłączyć w sposób pokazany na dolnym schemacie.

 


 

Jak pokazano na schemacie poniżej, do zasilania obwodów sterowania można użyć zewnętrznego źródła zasilania. Oprócz sterowania pracą silnika, za pomocą panelu sterowania lub komend komunikacyjnych można odczytać i zapisać parametrów nawet wtedy, gdy napięcie zasilania falownika jest wyłączone.

 


 

Gdy napięcie zasilania falownika jest wyłączone, obwody falownika nie blokują przepływu prądu. Może to być przyczyną zamknięcie obwodu, gdy dwa lub więcej falowników jest podłączonych do tego samego obwodu wejść, co jak pokazano poniżej może spowodować nieoczekiwane załączenie sygnału wejścia. Aby zapobiec zamknięciu obwodu, w obwodzie pokazanym poniżej należy zastosować diodę (o danych znamionowych 50 V/ 0,1 A).

 

Drukuj