Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Reset falownika

Załączenie sygnału zacisku [RS] powoduje uruchomienie funkcji resetu falownika. Jeśli aktywny jest alarm falownika, funkcja reset kasuje alarm. Załączenie i wyłączeni sygnału RS powoduje załączenie funkcji Reset falownika.

OSTRZEŻENIE Po załączeniu komendy Reset i skasowaniu alarmu falownika, jeśli sygnał Run 1 jest już aktywny nastąpi samoczynne załączenie obrotów silnika. Przed kasowaniem alarmów należy sprawdzić, czy komenda Run jest wyłączona. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń personelu obsługi.

Drukuj