Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Wybieranie funkcji i edycja parametrów

W tym artykule pokazano jak ustawić wartości parametrów, wymaganych do próbnego uruchomienia silnika.

1. Jako źródło wartości komendy prędkości (A001-02) wybierz panel sterowania.
2. Jako źródło komendy ruchu RUN (A002-02) wybierz panel sterowania.
3. Ustaw wartość częstotliwości bazowej silnika (A003) i napięcia funkcji AVR (A002).
4. Dla właściwego działania funkcji zabezpieczenia termicznego ustaw wartość prądu silnika (b012).
5. Wprowadź liczbę biegunów silnika (H004).

W pokazanych poniżej tabelach pokazujemy jak zaprogramować wartości tych parametrów. Punkt wyjściowy poprzedniej tabeli jest punktem początkowym następnej. Zacznij programowanie używając pierwszej tabeli i kontynuuj aż do ostatniej. Jeśli zgubisz się lub nie będziesz pewien, czy nastawy innych parametrów są prawidłowe, patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych".

Przygotowanie edycji parametrów - Ten krok zaczyna się od załączenia napięcia zasilania falownika, następnie pokazujemy jak przejść do grupy parametrów „A". Możesz skorzystać także z mapki nawigacji panelu sterowania.

 

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
Załącz napięcie zasilania 0.0 Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa falownika (0,0 Hz w trybie zatrzymania)
Naciśnij przycisk  d001 Wybrano wyświetlanie grupy "d"
Naciśnij przycisk  dwa razy A001 Wybrano wyświetlanie grupy "A"

 

1. Wybierz panel sterowania jako źródło wartości zadanej prędkości
Wartość częstotliwości wyjściowej falownika można zadawać z kilku źródeł komendy prędkości: za pomocą sygnału wejścia analogowego, ustawiając wartość parametru lub drogą komunikacji sieciowej. W trybie uruchomienie próbnego jako źródło wartości zadanej prędkości używamy panel sterowania. Należy pamiętać, że nastawa fabryczna jest różna dla różnych krajów.

 

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) A001 Wybrana grupa "A". Ustawienie źródła wartości zadanej prędkości.
Naciśnij przycisk . 01

00... Potencjometr zewnętrznego panelu sterowania

01... Zaciski obwodu sterowania

02... Panel sterowania (F001)

03... Sieć Modbus - itp.

Za pomocą przycisków  /  wybierz źródło wartości zadanej prędkości. 02 02... Wybrano panel sterowania.
Naciśnij przycisk , aby zapamiętać nastawę. A001 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu A001

 

2. Wybierz panel sterowania jako źródła komendy RUN
Podanie komendy RUN powoduje, że przetwornica z określonym przyspieszeniem rozpędza silnik do wybranej prędkości obrotowej. Komenda Run może być podana z różnych źródeł, takich, jak zaciski sterujące, przycisk Run na panelu sterowania lub poprzez sieć. Na ilustracji z prawej pokazano diodę, sygnalizującą stan aktywności przycisku Run. Dioda znajduje się tuż nad samym przyciskiem. Jeśli dioda LED jest załączona, sygnalizuje to, że przycisk Run jest wybrany jako źródło komendy ruchu i można ten krok pominąć. Należy pamiętać, że nastawa fabryczna jest różna dla różnych krajów.

Dioda LED sygnalizująca aktywny przycisk RUN


Jeśli dioda LED uaktywnienia potencjometru jest wyłączona, należy postępować zgodnie z krokami poniżej (zakłada się, że punkt początkowy to koniec poprzedniej tabeli).

 

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) A001 Ustawienie źródła prędkości zadanej.
Naciśnij przycisk . A002 Ustawienie źródła komendy ruchu.
Naciśnij przycisk . 01

01... Zaciski obwodu sterowania

02... Panel sterowania

03... Sieć ModBus

itp.

Za pomocą przycisków  wybierz źródło komendy ruchu. 02 02... Wybrano panel sterowania.
Naciśnij przycisk , aby zapamiętać. A002 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu A002.

 

 Notatka Po wykonaniu powyższych kroków zapali się dioda LED aktywność przycisku Run. Nie oznacza to próby uruchomienia silnika. Oznacza to, że funkcja przycisku RUN jest aktywna. Jeszcze NIE NACISKAJ przycisku RUN - najpierw zakończ ustawianie wartości parametrów.

 

3. Ustaw wartość częstotliwości bazowej silnika i napięcia funkcji AVR
Silnik jest zaprojektowany do pracy z określoną częstotliwością prądu przemiennego. Większość silników została zaprojektowana do pracy z częstotliwością 50/60 Hz. Najpierw sprawdź dane znamionowe silnika. Następnie postępując według poniżej pokazanych kroków sprawdź i skoryguj nastawy parametrów silnika. NIE USTAWIAJ wyższych wartości częstotliwości niż 50/60 Hz, chyba, że producent silnika wyraźnie dopuszcza pracę z wyższą częstotliwością.

 

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) A002 Ustawienie źródła komendy ruchu Run.
Naciśnij jeden raz przycisk . A003 Ustawienie częstotliwości bazowej
Naciśnij przycisk . 60.0 lub 50.0 Wartości domyślne częstotliwości bazowej: US = 60 Hz, Europa = 50 Hz.
Za pomocą przycisków  /  ustaw wartość częstotliwości bazowej. 60.0 Wprowadź wartość znamionową częstotliwości bazowej Twojego silnika (wartość wyświetlana na Twoim falowniku może się różnić).
Naciśnij przycisk . A003 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu „A003".

 Uwaga Gdy silnik pracuje z częstotliwością wyższą niż fabryczne nastawy falownika (50 Hz/60 Hz), należy skonsultować dane techniczne silnika i maszyny z ich producentami. Tylko po uzyskaniu ich zgody można dopuścić do pracy silnika przy wyższej częstotliwości. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

Ustaw wartość napięcia funkcji AVR - falownik wyposażony jest w funkcję Automatycznej Regulacji Napięcia AVR. W ten sposób dostrajamy wartość napięcia wyjściowego do wartości znamionowej napięcia silnika, podanej na tabliczce znamionowej. Funkcja AVR wygładza zmiany napięcia zasilania. Należy pamiętać, że w przypadku spadku wartości napięcia zasilania funkcja AVR nie zwiększa wartości napięcia. Ustaw wartość napięcia funkcji AVR (A002), która najbardziej odpowiada danym znamionowym Twojego silnika.

• klasa 200 V: 200 / 215 / 220 / 230 / 240 VAC
• klasa 400 V: 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 VAC

Aby wprowadzić wartość napięcia silnika, postępuje według kroków pokazanych w poniższej tabeli.

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) A003 Ustawienie częstotliwości bazowej
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj aż do wyświetlenia parametru -> A082 Wybór napięcia AVR
Naciśnij przycisk . A230 lub A400

Fabryczne ustawienie napięcia funkcji AVR

klasa 200 V = 230V AC

klasa 400 V = 400 VAC (HFE) = 460 VAC (HFU)

Za pomocą przycisków  wybierz wartość napięcia funkcji AVR. A215 Wprowadź wartość znamionową zgodnie z danymi Twojego silnika (wartość wyświetlana na Twoim falowniku może różnić się).
Naciśnij przycisk . A082 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu A082

 

4. Ustaw wartość prądu silnika
Falownik ma wbudowaną funkcję zabezpieczenia termicznego, która chroni silnik i falownik przed przegrzaniem z powodu zbyt dużego obciążenia. Do obliczenia wzrostu temperatury falownik używa wartość znamionową prądu silnika. Działanie tej funkcji zabezpieczającej zależy od prawidłowego ustawienia prądu znamionowego silnika. Poziom ustawienia elektronicznego zabezpieczenia termicznego w parametrze b012 może być nastawiany od 20% do 100% wartości prądu znamionowego falownika. Właściwa konfiguracja chroni przed nieoczekiwanym zadziałaniem funkcji zabezpieczenia.

Wartość prądu znamionowego silnika można odczytać z jego tabliczki znamionowej. Następnie należy postępować według kroków przedstawionych w poniższej tabeli.

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) A082 Wybór napięcia AVR
Naciśnij przycisk . b001 Wybór grupy parametrów „B".
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj aż do wyświetlenia parametru -> b012 Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego
Naciśnij przycisk . b160 Fabrycznie jest ustawiona wartość 100% prądu znamionowego falownika.
Za pomocą przycisków  /  ustaw poziom funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego. b140 Wprowadź wartość znamionową zgodnie z danymi Twojego silnika (wartość wyświetlana na Twoim falowniku może różnić się).
Naciśnij przycisk . b012 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu b012.

 

5. Wprowadź liczbę biegunów silnika
Rozmieszczenie wewnętrznych uzwojeń silnika określa liczbę magnetycznych biegunów. Liczba biegunów jest zwykle wyszczególniona na tabliczce znamionowej silnika. Dla właściwego działania silnika zweryfikuj ustawienie liczby biegunów. Wiele silników ma cztery bieguny, co odpowiada fabrycznej nastawie falownika (H00W).

Postępując zgodnie z krokami poniższej tabeli sprawdź i ewentualnie zmień ustawienie liczby biegunów silnika (tabela pokazuje kroki startując od ostatniego kroku w poprzedniej tabeli).

Działanie Wskazanie Funk./Parametr
(Punkt początkowy) b012 Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego
Naciśnij przycisk . H001 Wybrana grupa „H"
Naciśnij przycisk trzy razy. H004 Parametr ustawienia liczby biegunów
Naciśnij przycisk . H004 2 = 2 bieguny 4 = 4 bieguny (ustawienie fabryczne) 6 = 6 biegunów 8 = 8 biegunów 10 = 10 biegunów
Za pomocą przycisków ustaw liczbę biegunów silnika. H004 Wprowadź wartość znamionową zgodnie z danymi Twojego silnika (wartość wyświetlana na Twoim falowniku może różnić się).
Naciśnij przycisk . b012 Zapamiętanie nastawy, wyświetlenie kodu „H004"

Ten krok kończy ustawienie parametrów falownika. Jesteś prawie gotowy do pierwszego uruchomienia silnika!

 Wskazówka Jeśli zgubisz się podczas ustawiania tych parametrów, najpierw sprawdź status diody LED PRG. Następne korzystając z „Mapy nawigacji menu" określ status wyświetlacza i przycisków panelu sterowania. Tak długo, jak
nie naciśniesz przycisku , nie zmienisz wartości żadnego parametru. Po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia zasilania falownik znajduje się w trybie monitorowania i wyświetlana jest wartość parametru d001 (częstotliwość wyjściowa).

 

Drukuj