Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Zabezpieczenie przed samoczynnym startem

Gdy w momencie załączania napięcia zasilania załączona jest już komenda RUN, zaraz po zakończeniu inicjalizacji falownik załącza wyjście silnika. Funkcja Zabezpieczenia przed Samoczynnym Startem (USP) chroni przed automatycznym uruchomieniem, aby falownik nie załączał wyjścia bez interwencji zewnętrznej. Gdy sygnał USP jest załączony i konieczne jest skasowanie alarmu i wznowienie pracy silnika, należy wyłączyć komendę Run lub wykonać reset za pomocą sygnału zacisku [RS] lub przycisku Stop/reset.

Wykres poniżej pokazuje pracę falownika w przypadku, gdy funkcja UPS jest załączona. Po załączeniu napięcia zasilania falownika, pomimo, że komenda Run jest załączona, wyjście falownika nie jest załączane. Falownik załącza alarm USP i wyświetlany jest kod błędu EI3. Do skasowania alarmu wymagana jest interwencja zewnętrzna, na przykład wyłączenie komendy Run lub załączenie funkcji Reset. Następnie można ponownie załączyć sygnał Run, co powoduje załączenie wyjścia falownika.

Zabezpieczenie przed samoczynnym startem

 

Kod funkcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Status Opis
13 USP Zabezpieczenie przed Samoczynnym Startem ZAŁ. Po załączeniu zasilania falownik nie wznowi pracy.
WYŁ. Po załączeniu zasilania falownik wznowi pracę załączony komendą Run, aktywną przed zanikiem zasilania
Dotyczy wejść: C001~C007
Wymagane ustawienia: (żadne)

Notatki:

• Należy pamiętać, że gdy wystąpi błąd USP, po jego skasowaniu za pomocą sygnału zacisku RS falownik natychmiast załączy wyjście silnika. Skasowanie alarmu zabezpieczenia przed pracą przy zbyt niskim napięciu E09 załączenie i wyłączenie sygnału RS powoduje załączenie funkcji USP.

• Jeśli natychmiast po załączeniu napięcia zasilania komenda ruchu jest aktywna, załączony zostanie błąd USP. Gdy używana jest ta funkcja, po załączeniu napięcia zasilania należy odczekać minimum 3 sekundy, zanim załączona zostanie komenda ruchu Run.

 

Drukuj