Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub diagnostyką błędów falownika i systemu napędowego należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przeglądu urządzenia należy wyłączyć napięcie zasilania i odczekać przynajmniej dziesięć (10) minut. Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

 OSTRZEŻENIE Wymiana elementów falownika i przeglądy konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel utrzymania ruchu. Przed rozpoczęciem prac należy zdjąć wszelkie przedmioty metalowe (zegarek, bransoletę itp.). Należy używać tylko narzędzi z izolowanym uchwytem. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażeń personelu obsługi.

 OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy rozłączać wtyczek ciągnąc za przewody elektryczne (przewody połączeniowe wentylatora chłodzącego lub obwodów drukowanych). Może być to przyczyną pożaru lub obrażeń personelu, spowodowanych uszkodzeniem przewodu.

Ostrzeżenie ogólne i notatki
• Urządzenie należy utrzymywać w czystości, aby kurz i inne ciała obce nie przedostały się do środka falownika.
• Należy zwrócić specjalną uwagę na przerwy w połączeniach elektrycznych i błędy połączeń.
• Należy dokładnie połączyć wtyczki i zaciski połączeniowe.
• Urządzenia elektryczne należy utrzymywać z dala od wilgoci i olejów. Kurz, opiłki stalowe i inne ciała obce mogą uszkodzić izolację, co może być przyczyną nieoczekiwanych sytuacji.

Przeglądy kontrolne
• Przegląd codzienny
• Przegląd okresowy (około jeden raz w roku)
• Test rezystancji izolacji (około jeden raz na dwa lata)

 

Drukuj