Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Kody błędów

Detekcja błędów i kasowanie alarmów

Mikroprocesor falownika wykrywa szereg błędów i dane związane z alarmami zapamiętuje w tabeli historii alarmów. W warunkach przeciążenia prądowego falownik wyłącza wyjście w sposób analogiczny, jak wyłącznik rozłącza styki. Większość alarmów występuje w czasie pracy silnika (patrz wykres z prawej). Jednak w trybie Stop także może wystąpić wewnętrzny błąd falownika.

W obydwu przypadkach naciśnięcie przycisku Stop/Reset powoduje skasowanie alarmu.

Kody błędów
W przypadku wystąpienia alarmu, na wyświetlaczu automatycznie wyświetli się kod błędu. W tabeli poniżej pokazane są kody błędów i możliwe przyczyny ich wystąpienia.

 

Kod błędu Nazwa Możliwe przyczyny
E01 Alarm nadprądowy podczas pracy ze stałą prędkością Zwarcie na wyjściu falownika, zablokowany wał silnika lub zbyt duże obciążenie. Te warunki mogą spowodować przepływ zbyt dużego prądu, co powoduje wyłączenie falownika. Nieprawidłowe podłączenie silnika o dwóch napięciach zasilania.
E02 Alarm nadprądowy podczas hamowania
E03 Alarm nadprądowy podczas przyśpieszania
E04 Alarm nadprądowy w innych warunkach
E05 Zabezpieczenie przeciążeniowe W przypadku wykrycia przeciążenia przez funkcję elektronicznego zabezpieczenia termicznego, falownik załącza alarm i wyłącza wyjście. Sprawdzić, czy możliwe jest zwiększenie czasu przyśpieszenia, co pozwoli ograniczyć chwilowy wzrost natężenia prądu (F002/F202/A092/A292). Sprawdzić ustawienie parametrów silnika H020 do H034 odpowiednio dla wybranego trybu sterowania silnikiem (A044/A244).
E06 Zabezpieczenie przed przeciążeniem rezystora hamowania Gdy obciążenie rezystora hamowania przekracza ustawienie parametru „b090", funkcja zabezpieczenia wyłącza wyjście falownika i załącza wyświetlanie kodu błędu.
E07 Zabezpieczenie nad-napięciowe Gdy z powodu energii generowanej przez silnik napięcie szyny DC przekracza ustawiony poziom.
E08 Błąd pamięci EEPROM Gdy z powodu zbyt wysokiej temperatury lub zakłóceń wystąpią problemy z wbudowaną pamięcią EEPROM, falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E09 Błąd niskiego napięcia Zmniejszenie napięcia szyny DC poniżej poziomu limitu powoduje błąd działania obwodów sterowniczych. Zbyt niska wartość napięcia szyny DC może być przyczyną przegrzania silnika lub zbyt niskiej wartości momentu silnika. Falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E10 Błąd pomiaru prądu W przypadku wystąpienia błędu w wewnętrznych obwodach pomiaru prądu falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E11 Błąd CPU W przypadku nieprawidłowości pracy wbudowanego procesora CPU falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E12 Zewnętrzne zatrzymanie alarmowe Aktywny stan sygnału podłączonego do zacisku, skonfigurowanego jako zacisk funkcji EXT. Falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E13 USP Gdy aktywna jest funkcja Zabezpieczenia przed Samoczynnym Startem, załączenie napięcia zasilania przy załączonym sygnale RUN powoduje wystąpienie błędu. Falownik załącza alarm i nie załącza trybu RUN do skasowania alarmu.
E14 Błąd uziemienia Podczas testu po załączeniu napięcia zasilania falownik sprawdza, czy nie ma zwarcia między zaciskami wyjściowymi i potencjałem uziemienia. Ta funkcja zabezpiecza falownik przed uszkodzeniem i nie chroni personelu obsługi.
E15 Zbyt wysokie napięcie zasilania Gdy tryb Stop jest aktywny dłużej niż 100 sekund, falownik sprawdza napięcie wejściowe. Jeśli wartość napięcia jest zbyt wysoka, falownik załącza alarm. Falownik może załączyć tryb Run tylko po uprzednim skasowaniu błędu.
E21 Alarm termiczny falownika Gdy temperatura wewnętrzna falownika przekroczy poziom alarmowania, czujnik temperatury wykrywa przekroczenie temperatury urządzeń siłowych. Falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E22 Błąd komunikacji CPU W przypadku błędu komunikacji wewnętrznej falownik wyłącza wyjście i wyświetla kod błędu.
E25 Błąd obwodów głównych (*3) Jeśli z powodu uszkodzenia obwodów mocy lub zakłóceń wartość napięcia zasilania nie jest prawidłowa, falownik załączy alarm.
E30 Błąd IGBT Wystąpił błąd wewnętrzny w obwodzie zabezpieczającym między procesorem CPU i głównym modułem napędowym. Przyczyną mogą być zbyt duże zakłócenia elektryczne. Falownik wyłącza moduł wyjściowych tranzystorów IGBT.
E35 Alarm termistora Gdy między zaciski [5] i [L] podłączony jest termistor i zmierzona zostanie zbyt wysoka temperatura, falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E36 Błąd hamulca Gdy w parametrze Wyboru sterowania hamulcem (b120) wpisane jest „01", jeśli falownik nie otrzyma sygnału potwierdzenia zwolnienia hamulca w czasie Oczekiwania na zwolnienie hamulca (b124), załącza się alarm i falownik wyłącza wyjście. Drugi warunek wystąpienia błędu ma miejsce, gdy wartość prądu nie osiągnie poziomu prądu zwolnienia hamulca (b126) w czasie otwierania hamulca (b121).
E37 Bezpieczne zatrzymanie Podano sygnał zatrzymania bezpieczeństwa.
E38 Przeciążenie podczas pracy z niską prędkością Jeśli podczas pracy z niską prędkością wystąpi przeciążenie, falownik wyłączy wyjście i załączy alarm.
E40 Rozłączenie panelu sterowania W przypadku awarii połączenia między falownikiem i panelem sterowania falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E41 Błąd komunikacji Modbus Jeśli w parametrze wyboru reakcji na błąd komunikacji wybrano wyłączenie (C076=00), w przypadku braku komunikacji falownik wyłącza wyjście i załącza alarm.
E43 Nieprawidłowa instrukcja EzSQ Uszkodzony program EzSQ w pamięci falownika lub podłączono terminal PRG bez przesłania programu do falownika.
E44 Błąd licznika zagnieżdżenia programu EzSQ Zagnieżdżenie procedur, instrukcji If lub pętli for-next przekracza osiem poziomów.
E45 Błąd instrukcji EzSQ Falownik nie może wykonać polecenia programu Ez-SQ.
E50 do E59 Alarm użytkownika programu EzSQ (od 0 do 9) Gdy wystąpi błąd zdefiniowany przez użytkownika, falownik wyłącza wyjście i wyświetla kod błędu.
E60 do E69 Błąd opcji (błąd w połączeniu karty opcjonalnej, znaczenie zależy od podłączonej karty opcji) Te błędy są zarezerwowane dla kart opcjonalnych. Dla różnych typów kart opcjonalnych znaczenie błędów może różnić się. Znaczenie błędu należy sprawdzić w dokumentacji i instrukcji obsługi danej karty.
E80 Odłączenie enkodera W przypadku odłączenia enkodera, uszkodzenia enkodera lub wtedy, gdy podłączono enkoder o innym standardzie sygnałów, wykrywany jest błąd odłączenia enkodera, falownik wyłącza wyjście i wyświetlany jest kod błędu.
E81 Zbyt wysoka prędkość Jeśli prędkość silnika wzrośnie do wartości „częstotliwość maksymalna (A004) x poziom detekcji błędu zbyt wysokiej prędkości (P026), falownik wyłącza wyjście i wyświetla kod błędu.
E83 Błąd zakresu pozycji Jeśli aktualna pozycja przekracza dopuszczalny zakres pozycji (P072-P073), falownik wyłącza wyjście i wyświetla kod błędu.

 

Wyświetlany ekran Nazwa Opis

Obracający się ekran

Reset Załączony sygnał zacisku RS lub naciśnięto przycisk Stop/RESET.
Alarm zbyt niskiej wartości napięcia Jeśli napięcie wejściowe jest niższe niż dopuszczalny poziom, falownik wyłącza wyjście i czeka, wyświetlając ekran pokazany z lewej.
Oczekiwanie na restart Ten ekran jest wyświetlany po wyłączeniu alarmowym przed próbą wznowienia pracy.
Ograniczenie kierunku ruchu Podana komenda ruchu RUN w kierunku zabronionym w parametrze b035.
Inicjalizacja historii alarmów Trwa inicjalizacja historii alarmów.
Brak danych (awaria wyświetlacza) Brak danych alarmu/ostrzeżenia

Miganie

Błąd komunikacji Błąd komunikacji między falownikiem i cyfrowym panelem sterowania.
Automatyczne strojenie zakończone Automatyczne strojenie parametrów silnika zakończone prawidłowo.
Automatyczne strojenie zakończone z błędem Błąd funkcji automatycznego strojenia parametrów silnika.

 

 Notatka Przez 10 sekund po wystąpieniu alarmu nie jest możliwe jego skasowanie.

 Notatka W przypadku wystąpienia błędów E08, E14 lub E30, reset za pomocą sygnału RS lub przycisku STOP/RESET nie jest możliwy. Konieczne jest wyłączenie i załączenie napięcia zasilania. Jeśli ten sam błąd wciąż występuje, należy przeprowadzić inicjalizację falownika.

 

Drukuj