Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Środki ostrożności przy pracy z falownikiem JX

 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane, regulowane i obsługiwane przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z jego budową i obsługą oraz związanymi z tym zagrożeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia ciała.

 OSTRZEŻENIE: Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór maszyn i urządzeń oraz zastosowanych układów napędu. Użyte maszyny, urządzenia i materiały powinny zapewnić bezpieczną pracę napędu podczas zasilania silnika napięciem o częstotliwości wynoszącej 150% maksymalnego wybranego zakresu częstotliwości. Niewłaściwy dobór urządzeń może spowodować uszkodzenie układu napędowego i obrażenia obsługi.

 OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prąd upływu. W celu uniknięcia niepożądanego zadziałania wyłącznika należy dobrać właściwy poziom czułości. Układ zabezpieczenia doziemnego nie jest przeznaczony do ochrony obsługi przed porażeniem.

 OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI URZĄDZENIA.

 OSTRZEŻENIE: Po wyłączeniu zasilania urządzenia odczekaj 5 minut przed dokonywaniem zmian w połączeniach oraz kontroli obwodów. Na niektórych elementach w tym czasie może utrzymywać się niebezpieczne napięcie.

 UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z falownikami serii JX należy przeczytać i dokładnie zrozumieć tą instrukcję.

 UWAGA: Użytkownik odpowiada za odpowiednie uziemienie układu, właściwy dobór, zainstalowanie i sprawność urządzeń zabezpieczających.

 UWAGA: Do falownika serii JX należy podłączyć wyłącznik termiczny silnika lub zabezpieczenie przeciążeniowe, żeby zapewnić odłączenie falownika w przypadku przeciążenia lub przegrzania silnika.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: UWAGA! PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA DOPÓKI ŚWIECI SIĘ (PULSUJE) DIODA "CHARGE", JEST W URZĄDZENIU NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE.

 OSTRZEŻENIE: To urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być trwale uziemione poprzez dwa niezależne przewody

 OSTRZEŻENIE: Wirujące wały maszyn i potencjały elektryczne wyższe od potencjału ziemi mogą być niebezpieczne. Dlatego zaleca się, aby przeprowadzać wszelkie prace elektryczne zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalowanie, regulacja i konserwacja winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy stosować się do podanych w niniejszej instrukcji procedur testowania. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy zawsze odłączyć napięcie.

 UWAGA:
a) silnik musi być podłączony do punktu ochronnego przez małą rezystancję (<0,10hm)
b) każdy silnik musi mieć właściwe dane znamionowe (powinien być odpowiednio dobrany)
c) silniki posiadają niebezpieczne wirujące elementy. Zachowaj ostrożność przebywając w pobliżu wirującej maszyny.

 UWAGA: Załączony ALARM może oznaczać niebezpieczeństwo porażenia nawet wówczas, gdy falownik jest odłączony. W przypadku konieczności zdjęcia obudowy przedniej upewnij się czy doprowadzone do zacisków ALARM przewody nie są pod napięciem.

 UWAGA: Wszystkie zaciski falownika, do których są połączone urządzenia siłowe (zasilanie, silnik, jednostka hamująca, filtr) muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.

 UWAGA: Falownik powinien być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP54 (patrz norma EN60529). Aplikacja musi być zgodna z normą EN60204-1 z uwzględnieniem wytycznych.

 UWAGA: Połączenie końcówek kablowych z przewodami musi być trwale złączone za pomocą dwóch niezależnych uchwytów. 


 UWAGA: Zabezpieczenie falownika musi być instalowane zawsze na wejściu urządzenia jak najbliżej falownika. Ponadto musi spełnić normę IEC947-1/ i część normy IEC947-3 dotyczącą zabezpieczenia. (zabezpieczenia falownika patrz "Dobór przewodów i bezpieczników".

 NOTATKA: Powyższe instrukcje wraz z wszystkimi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne dyrektywami europejskimi LVD (European Low Voltage Directive) i muszą być bezwzględnie stosowane.

Drukuj