Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Uwagi ogólne i ostrzeżenia przy falowniku

 WYSOKIE NAPIĘCIE:

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odczekaj 5 minut po odłączeniu zasilania przed zdjęciem przedniej pokrywy i rozpoczęciem dokonywania zmian w połączeniach

 WYSOKIE NAPIĘCIE:

Niebezpieczeństwo porażenia. Nigdy nie dotykaj odkrytych elementów płyty sterowniczej PCB gdy falownik jest zasilony. Nawet aby przełączać łączniki DIP na płycie PCB należy każdorazowo wyłączać napięcie zasilania

 OSTRZEŻENIE:

W wymienionych poniżej przypadkach na wejściu falownika może się pojawić duży prąd udarowy mogący uszkodzić moduł wejściowy w falowniku:
1. Współczynnik niezrównoważenia napięcia zasilania równy bądź większy niż 3%
2. Moc zasilania przynajmniej 10 razy większa od mocy falownika lub moc zasilania równa bądź większa od 500kVA
3. Spodziewane stany nieustalone napięcia zasilania spowodowane np. przez:
• Praca kilkunastu falowników na wspólnej linii zasilającej
• Praca układów napędowych tyrystorowych i falowników na wspólnej lini zasilającej
• Zainstalowana bateria kondensatorów dla poprawy współczynnika mocy

 UWAGA:

Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz urządzenie wykonana jest z niepalnego materiału np. stalowa płyta

 UWAGA:

Upewnij się, że w pobliżu zamontowanego falownika nie znajdują się łatwopalne przedmioty. Zagrożenie pożarem.

 UWAGA:

Nie dopuszczaj do przedostawania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza falownika ciał obcych takich jak np. kawałki przewodów, drutów bezpiecznikowych, odprysków, opiłków metalu, brudu i kurzu

 UWAGA:

Instaluj urządzenie na powierzchniach mogących utrzymać ciężar falownika.

 UWAGA:

Instaluj falownik na pionowej ścianie nie przenoszącej wibracji.

 UWAGA:

Nie instaluj i nie uruchamiaj urządzenia, które jest uszkodzone lub niekompletne

 UWAGA:

Instaluj falownik w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach nie narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Należy unikać otoczenia, które ma tendencje do utrzymywania wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, kondensacji rosy, gromadzenia pyłów, gazów powodujących korozję, gazów łatwopalnych itp...

 UWAGA:

Zapewnij czystą przestrzeń wokół urządzenia oraz nie dopuszczaj do zabrudzenia falownika oraz otoczenia mogącego spowodować pogorszenie jego chłodzenia i doprowadzić do uszkodzenia bądź pożaru.

Drukuj