Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Sterowanie i monitorowanie napędu ostrzeżenia.

 OSTRZEŻENIE: Podawaj napięcie zasilania na falownik tylko w przypadku, kiedy przednia pokrywa falownika jest zamknięta. W czasie zasilania falownika nie otwieraj tej pokrywy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia.

 OSTRZEŻENIE: Nie obsługuj falownika i innego elektrycznego wyposażenia mokrymi rękami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia.

 OSTRZEŻENIE: Kiedy falownik jest zasilany nie dotykaj żadnych jego zacisków, nawet kiedy silnik jest zatrzymany. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia.

 OSTRZEŻENIE: W trybie pracy falownika z wykorzystaniem funkcji "ponownego startu" silnik może nagle ruszyć, pomimo wcześniejszego awaryjnego zatrzymania. Upewnij się, przed podejściem do maszyny, że falownik zatrzymał silnik (na etapie projektowania, układ musi być tak pomyślany aby nie powodował niebezpieczeństwa zranienia obsługi nawet w przypadku ponownego startu falownika po wystąpieniu błędu). W przeciwnym
razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego maszynę.

 OSTRZEŻENIE: Jeśli napięcie zasilające zostanie odłączone na krótki okres czasu w sytuacji, kiedy sygnał pracy-RUN jest aktywny (zapięty na listwie k sterowniczej),to w momencie przywrócenia napięcia falownik zacznie
napędzać silnik. Jeśli taka sytuacja może powodować niebezpieczeństwo dla personelu obsługi, należy ją wykluczyć wykorzystując odpowiednią funkcję w falowniku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu
obsługującego maszynę.

 OSTRZEŻENIE: Przycisk STOP-u jest aktywny tylko wtedy gdy dokonana jest odpowiednia nastawa w funkcji STOP-u. Upewnij się, że oprócz aktywnego zewnętrznego przycisku STOP AWARYJNY, niezależnie, uaktywniony jest również STOP na pulpicie falownika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia personelu obsługującego maszynę.

 OSTRZEŻENIE: Po skasowaniu blokady w sytuacji, kiedy rozkaz biegu jest stale aktywny falownik niezwłocznie podejmie próbę rozruchu silnika. Kasowania błędu dokonuj tylko po uprzednim sprawdzeniu czy rozkaz biegu nie jest aktywny.
Zabezpieczy to personel obsługi przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

 OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wewnętrznych elementów falownika, ani nie wkładaj żadnych przewodzących prąd obiektów do środka. Może to grozić porażeniem obsługi bądź pożarem.

 OSTRZEŻENIE: Aktywny sygnał biegu silnika (RUN) w przypadku nagłego pojawienia się na falowniku napięcia zasilania spowoduje rozruch silnika (co może powodować niebezpieczeństwo dla obsługi). Przed załączeniem zasilania falownika zawsze upewnij się czy sygnał biegu silnika nie jest załączony.

 OSTRZEŻENIE: Gdy przycisk STOP na pulpicie sterowniczym nie jest aktywny, to jego wciśnięcie nie spowoduje zatrzymania silnika ani skasowania blokady falownika w sytuacji awaryjnej.

 OSTRZEŻENIE: Dokonaj podłączenia dodatkowego zewnętrznego przycisku STOP-u AWARYJNEGO, jeśli określona aplikacja tego wymaga.

 OSTRZEŻENIE: Aktywny sygnał biegu silnika (RUN) w przypadku nagłego pojawienia się na falowniku napięcia zasilania spowoduje rozruch silnika (co może powodować niebezpieczeństwo dla obsługi). Przed załączeniem zasilania falownika zawsze upewnij się czy sygnał biegu silnika nie jest załączony.

 OSTRZEŻENIE: Skasowanie blokady falownika w sytuacji gdy załączony jest sygnał biegu silnika (RUN) spowoduje rozruch silnika (co może powodować niebezpieczeństwo dla obsługi). Przed kasowaniem blokady zawsze upewnij się czy sygnał biegu silnika nie jest załączony.

Drukuj