Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Uwagi dotyczące sterowania i monitorowania napędu

 UWAGA: Podczas pracy falownika jego radiator nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie dotykaj radiatora, gdyż grozi to poparzeniem.

 UWAGA: W falowniku możliwa jest łatwa zmiana prędkości obrotowej silnika z niskiej na wysoką. Przed przystąpieniem do właściwego procesu pracy falownika upewnij się o możliwościach i ograniczeniach silnika oraz napędzanej maszyny. W innym przypadku może dojść do zranienia personelu obsługującego maszynę.

 UWAGA: W przypadku wykorzystywanie wyższej niż fabryczna (50/60Hz) częstotliwości wyjściowej pracy falownika sprawdź czy silnik i napędzana maszyna posiadają parametry techniczne pozwalające na pracą przy takiej częstotliwości. Przed właściwym nastawieniem zakresu częstotliwości pracy na wyjściu falownika sprawdź próbnie pracę silnika na częstotliwościach górnego zakresu (powyżej standardowej częstotliwości 50/60Hz). W innym przypadku może dojść do uszkodzenia napędzanego urządzenia.

 UWAGA: Można uszkodzić falownik lub inne dołączane zewnętrzne urządzenie jeśli, podane przez producenta maksymalne obciążenia i napięcia dotyczące wykorzystywanych zacisków sterowniczych, zostaną przekroczone.

 UWAGA: Upewnij się, że napięcie zasilania falownika jest odłączone przed zmianą pozycji zworki służącej do wyboru rodzaj sterowanie wejściowych zacisków programowalnych (sterowanie wspólnym plusem lub wspólnym minusem). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych obwodów falownika.

 UWAGA: Nie przeprowadzaj zerowania wartości części całkującej regulacji PID, kiedy falownik jest w trybie napędzania silnika RUN. Może to spowodować bardzo szybkie hamowanie silnika i w konsekwencji zablokowanie się falownika.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Kiedy funkcja RDY (rozkaz biegu-szybsza odpowiedź) jest aktywna na zaciskach wyjściowych U, V, W obecne jest napięcie nawet jeśli falownik jest w trybie postoju. Nigdy nie dotykaj zacisków mocowych falownika,
nawet gdy napędzany silnik jest zatrzymany.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Załączenie funkcji "STOP bezpieczeństwa" nie oznacza zdjęcia napięcia z całego falownika ale tylko z jego zacisków wyjściowych. Napięcia zasilania jest wciąż obecne.

Drukuj