Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Ogólne uwagi i ostrzeżenia dotyczące falowników

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj zmian w urządzeniu ani nie udoskonalaj falownika. Nie stosuj części zamiennych innych niż zalecane przez producenta. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zwarć, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenie dla osób obsługujących.

 UWAGA: Po wyprodukowaniu urządzenie zostało poddane wielu testom i nie wymaga przed uruchomieniem sprawdzania obwodów, wytrzymałości napięciowej oraz rezystancji izolacji itd.

 UWAGA: Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów, ani końcówek kiedy falownik jest zasilany. Nie dokonuj pomiarów podczas pracy urządzenia.

 UWAGA: Zawsze podłączaj uziemienie!

 UWAGA: Przed sprawdzaniem urządzenia, podłączaniem/odłączaniem przewodów odczekaj 5 minut po wyłączaniu zasilania.

 UWAGA: Nie wyłączaj napędu przy pomocy stycznika przerywającego obwód od strony zasilania sieci, bądź, co może doprowadzić do uszkodzenia końcówki mocy, przez przerywanie obwodu między falownikiem a silnikiem.

 

 UWAGA: Po aktywowaniu funkcji automatycznego startu falownika, lub gdy rozkaz ruchu jest podany w sposób niezależny od napięcia zasilania falownika, to po wystąpieniu przerwy w zasilaniu silnik uruchomi się samoczynnie po przywróceniu zasilania. W przypadku gdyby sytuacja taka stwarzała zagrożenie dla obsługi należy zainstalować po stronie pierwotnej stycznik powodujący odłączenie falownika od źródła przy zaniku zasilania. Załączanie stycznika należy zrealizować w ten sposób, aby wymagało ono świadomego działania użytkownika w przypadku każdorazowego włączenia zasilania.

 UWAGA: Nie należy włączać kondensatorów przesuwających fazę ani ochronnika przeciwprzepięciowego pomiędzy zaciskami wyjściowymi a silnikiem


 

Po aktywowaniu funkcji automatycznego startu falownika, lub gdy rozkaz ruchu jest podany w sposób niezależny od napięcia zasilania falownika, to po wystąpieniu przerwy w zasilaniu silnik uruchomi się samoczynnie po przywróceniu zasilania. W przypadku gdyby sytuacja taka stwarzała zagrożenie dla obsługi należy zainstalować po stronie pierwotnej stycznik powodujący odłączenie falownika od źródła przy zaniku zasilania. Załączanie stycznika należy zrealizować w ten sposób, aby wymagało ono świadomego działania użytkownika w przypadku każdorazowego włączenia zasilania.

 UWAGA: DŁAWIK TŁUMIĄCY UDARY NAPIĘCIOWE (DLA FALOWNIKÓW NA NAPIĘCIE 400V).
W metodzie PWM (MSI - Modulacja Szerokości Impulsów) duży wpływ na pojawienie się przepięć na zaciskach silnika mają przewody zasilające, które zachowują się tak jak linia długa (zwłaszcza, jeśli odległość między falownikiem a silnikiem jest większa niż 10m). W takich przypadkach należy zastosować dławik. Dla falownika zasilanych napięciem 400V konieczne są dławiki przeznaczone do wygaszania przepięć pojawiających się po odbiciu na zaciskach falownika. Dławiki są dostępne przy zakupie falownika.

 UWAGA: WPŁYW LINII ZASILAJĄCEJ NA FALOWNIK

Jeżeli po stronie zasilania będą miały miejsce wymienione niżej zjawiska to może dojść do zniszczenia modułu mocy falownika
1. asymetria obciążenia - 3% lub większa,
2. moc obciążenia jest co najmniej dziesięciokrotnie większa niż moc falownika lub jest większa niż 500kVA
3. występują gwałtowne zmiany napięcia zasilania Przykłady:
a) kilka falowników jest przyłączonych szyną zbiorczą
b) kilka falowników i ukł. tyrystorowych jest przyłączone szyną zbiorczą
c) są włączane i wyłączane kondensatory przesuwające fazę
W powyższych przypadkach zaleca się zastosowanie dławika po stronie wejściowej falownika. Spadek napięcia na impedancji dławika powinien wynieść około 3% napięcia znamionowego przy znamionowym prądzie obciążenia

 UWAGA: W falowniku znajduje się dużo półprzewodnikowych elementów przełączających takich jak tranzystory i tranzystory IGBT. Powoduje to, że urządzenia radiowe i instrumenty pomiarowe mogą być zakłócane. Ochrona przed błędnymi wskazaniami instrumentów pomiarowych polega m.in. na zainstalowaniu ich z dala od falownika. Skuteczne jest również wprowadzenie strefy ochronnej wokół falownika. Dodatkowo zainstalowanie filtrów EMI na wejściu falownika redukuje efekty zakłóceń w sieci i ich wpływ na urządzenia zewnętrzne. Dodać należy, że przenoszenie zakłóceń poprzez linię energetyczną można zminimalizować poprzez włączanie filtra EMI po stronie pierwotnej falownika.
• modele oznaczone JX-ABDDD-F zasilane jednofazowo 230 V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C1.
• modele oznaczone JX-4ADDD-F zasilane 3-fazowo 400V mają wbudowany filtr, który spełnia normę EN61800-3 kategoria C3.

 

 UWAGA: Kiedy pojawi się błąd EEPROM - E08, sprawdź nastawy falownika.

 UWAGA: Kiedy używasz ustawień styków (C011 - C015) - jako normalnie zamkniętych dla funkcji rozkazu ruchu (FW lub RV) to falownik automatycznie rozpocznie pracę po podaniu napięcia zasilania. Dlatego zaleca się stosowanie ustawień styków jako normalnie otwartych przy funkcjach FW i RV.

 UWAGA: Na wszystkich ilustracjach w tej instrukcji pokrywy osłaniające urządzenia są usunięte w celu umożliwienia opisu detali. Kiedy urządzenia mają być używane upewnij się czy pokrywy są na swoich miejscach i spełniają swą funkcję ochronną zgodnie z instrukcją.

 UWAGA: Nie wyrzucaj zużytego falownika do śmieci. Falownik należy oddać do firmy zajmującej się przemysłowo utylizacją odpadów. W ten sposób chronisz środowisko naturalne.

Drukuj