Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Przyciski, tryb pracy, parametry

Panel sterowania służy do programowania nastaw, zadawania rozkazu ruchu, przełączania falownik w poszczególne tryby pracy oraz monitorowania pracy urządzenia. Każda funkcja falownika ma przypisany kod składający się z czterech znaków - litery i trzech cyfr. W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie grupy funkcji dostępne w falowniku.

 

Grupa funkcji Typ (kategoria) funkcji Typ ustawiania Stan diody PRG
"D" Funkcje monitorowania Monitor o
"F" Funkcje podstawowe Program
"A" Funkcje standardowe Program
"B" Funkcje uzupełniające Program
"C" Funkcje zacisków programowalnych Program
"H" Funkcje stałych silnika Program
"P" Funkcje sieciowe Program
"E" Kody błędów - -

 

Na przykład: funkcja "A004" - częstotliwość bazowa silnika, to nastawa fabryczna, zgodna z typową wartością jest 50 Hz lub 60 Hz. Aby wyedytować wartość tego parametru, falownik musi być w trybie programowania (dioda PRG musi być włączona). Używając przycisków panelu sterowania, ustaw na wyświetlaczu funkcję A004. Następnie po wyedytowaniu wartości tej funkcji używając przycisków Góra/Dół ustaw żądaną wartość.

 

Ustawianie wartości A004 w falowniku Omron JX

 

 NOTATKA: Na wyświetlaczu, funkcje z grupy oznaczonej w instrukcji znakami "B" i "D" są prezentowane małymi literami "b" i "d".

 

Falownik automatycznie przełącza się w tryb monitorowania po wybraniu i aktywowaniu jednej z funkcji grupy "D". Wybór jakiejkolwiek funkcji z pozostałych grup powoduje przejście w tryb programowania. Kody błędów oznaczone są literą "E" i wyświetlane są automatycznie w momencie wystąpienia zdarzenia wywołującego błąd. Szczegóły patrz rozdział 6: "Monitorowanie i historia awaryjnych wyłączeń" na stronie 200 instrukcji obsługi.

 

Przełączanie trybów falownika Omron JX

 

 WSKAZÓWKA: Przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku  powoduje powrót do monitorowania na wyświetlaczu częstotliwości wyjściowej d001.

 

Drukuj