Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Wybór parametru i edytowanie jego nastaw

W rozdziale tym omówiono parametry, które należy ustawić do przygotowania pierwszego uruchomienia:
1. Ustaw potencjometr jako źródło zadające prędkość silnika (parametr A001)
2. Ustaw przycisk panelu RUN jako źródło zadawania rozkazu ruchu (parametr A002)
3. Ustaw maksymalną częstotliwość wyjściową falownika (parametr A003)
4. Ustaw poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego silnika (parametr B012)
5. Ustaw parametr AVR Automatyczna Regulacja Napięcia (parametr A082)
6. Ustaw liczbę biegunów silnika (parametr H004)

Poniższe instrukcje omawiają kolejne czynności, jakie należy wykonać aby przygotować falownik do pracy. Każdy kolejny krok wykorzystuje ustawienie falownika, w którym się znalazł po wykonaniu poprzedniego. Dlatego wykonuj czynności zgodnie z kolejnością w instrukcji. Jeżeli pominiesz, lub ustawisz omawiany parametr inaczej niż zaleca instrukcja, wprowadzone ustawienia mogą być niewłaściwe i nie uda Ci się uruchomić urządzenia. W celu przywrócenia nastaw fabrycznych patrz rozdział "Powrót do nastaw fabrycznych" na stronie 203 instrukcji falownika.

 

Czynność Wyświetlacz Funkcja/parametr
Włącz zasilanie falownika. 0.0 Wyświetlacz falownika wskazuje wartość 0Hz (0Hz w trybie postoju)
wciśnij przycisk  d001 Wybór funkcji grupy "D"
wciśnij przycisk cztery razy  A- - - Wybór funkcji grupy "A"

 

Wybór potencjometru jako źródła zadawania prędkości


Ustawianie zadanej prędkości silnika może być realizowane kilkoma sposobami np.: potencjometrem, wejściem analogowym, przyciskami "góra" "dół", siecią.
Przy pierwszym uruchomieniu wygodnie jest wykorzystać do tego celu potencjometr. Jeżeli kontrolka nad potencjometrem jest włączona to potencjometr jest aktywny i możesz pominąć ten krok. Pamiętaj, że nastawy fabryczne zależą od wersji falownika przeznaczonej dla danego regionu Świata.

 

Jeśli potencjometr nie jest aktywny, (dioda nad nim jest wyłączona) wykonaj czynności.

 

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) A- - - Wybrana grupa funkcji "A"
Przyciśnij przycisk  A001 Zadawanie częstotliwości
Przyciśnij przycisk ponownie  00

00 = Potencjometr na panelu

01 = Zaciski listwy sterującej

02 = Ustawienia z funkcji F001

03 = Polecenie sieci ModBus

04 = Wynik obliczeń

Wciskaj przycisk  lub  00 00 = Potencjometr (wybierz)
Wciśnij przycisk  A001 Zatwierdzenie wyboru i powrót do listy funkcji grupy "A"

 

Zadawanie rozkazu ruchu z panelu - wywołanie rozkazu ruchu powoduje rozpędzenie silnika do zadanej częstotliwości. Rozkaz ruchu może zostać zadany w różny sposób (zaciski listwy sterującej, przycisk RUN na panelu sterowania, sieć). Jeżeli świeci się dioda nad przyciskiem RUN tzn., że przycisk RUN jest aktywny i możesz ominąć ten krok. Pamiętaj, że nastawy fabryczne zależą od wersji falownika przeznaczonej dla danego regionu Świata.

Aktywny przycisk RUN falownika Omron JX

 

Poniższe czynności są kontynuacją wcześniej wprowadzanych zmian i odnoszą się do stanu w jakim znajduje się falownik po wykonaniu poprzedniego kroku.

Czynność Wyświetlacz Funkcja/Parametr
(stan początkowy) A001 Ustawiania źródła zadawania częstotliwości
Przyciśnij raz przycisk  A002 Zadawanie rozkazu ruchu
Przyciśnij przycisk  02

01 = Zaciski listwy sterującej

02 = Przycisk RUN na panelu

03 = Polecenie sieci ModBus

Wciskaj przycisk  lub  02 02 = Panel sterowania (wybierz)
Przyciśnij przycisk  A002 Zatwierdzenie dokonanego wyboru i powrót do funkcji grupy "A

 NOTATKA: Zapalona dioda nad przyciskiem RUN nie oznacza, że został zadany rozkaz ruchu, tylko że przycisk RUN jest aktywny do zadawania rozkazu ruchu.
NIE PRZYCISKAJ teraz przycisku RUN, dopóki nie dokończysz wprowadzania nastaw.

 

Drukuj