Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "D": Typ pracy panelu sterowania w pracy sieciowej falownika

Falownik JX może być sterowany poprzez sieć (np. ModBus) lub zdalny panel cyfrowy, podłączony do szeregowego portu na panelu sterowania. Wówczas panel sterowania falownika jest nieaktywny (poza przyciskiem STOP). Może jednak prezentować na wyświetlaczu jedną z monitorowanych wielkości (parametry D001 do D007). W funkcji B089 dokonuje się wyboru prezentowanej wielkości na wyświetlaczu podczas pracy sieciowej falownika.

 

B089 wartość monitorowana na panelu podczas pracy sieciowej
Kod opcyjny Funkcja Wartość monitorowana
01 D001 Monitorowanie częstotliwości wyjściowej
02 D002 Monitorowanie prądu wyjściowego
03 D003 Monitorowanie kierunku obrotów silnika
04 D004 Monitorowanie wartości sygnału sprzężenia zwrotnego
05 D005 Stan wejść cyfrowych na listwie sterującej
06 D006 Stan wyjść cyfrowych na listwie sterującej
07 D007 Monitorowanie przeskalowanej wartości częstotliwości

 

Kiedy panel sterowania jest w trybie monitorowania przy sieciowej pracy falownika:

• wyświetlacz prezentuje jedną z wielkości monitorowanych D00x zgodnie z nastawą w parametrze B089 kiedy...

• przełącznik DIP OPE/485 jest ustawiony w pozycji "485", lub

• do urządzenia przez port szeregowy jest podłączony zdalny panel lub sieć przed włączeniem zasilania falownika.

• podczas pracy sieciowej panel sterowania będzie również wyświetlał kody błędów wywołujących blokadę falownika. W celu zresetowania blokady przyciśnij przycisk STOP.

• jeżeli zachodzi taka potrzeba, przycisk STOP można zablokować w parametrze B087.

 

Drukuj