Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Funkcje podstawowe

Falownik umożliwia sterowanie pracą silnika (polecenia START, STOP, zadawanie prędkości) wieloma sposobami. Wybór źródła sygnałów sterujących dokonywany jest w parametrach: A001 (sposób zadawania prędkości silnika - częstotliwości wyjściowej falownika) oraz A002 (sposób zadawania rozkazu ruchu - polecenia FW-bieg w prawo oraz RV-bieg w lewo).

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa / Na panelu 3G3AX-OP05 Opis
A001 Zadawanie częstotliwości

Pięć nastaw; wybierz kod:

00 Potencjometr

01 Listwa sterująca

02 Nastawa funkcji F001

03 Rozkaz z sieci ModBus

10 Wynik obliczeń funkcji

nie 00 -
A201

Zadawanie częstotliwości,

(2-gi silnik)

nie 00 -
A002 Zadawanie rozkazu ruchu

Trzy opcje; wybierz kod:

01 Listwa sterująca

02 Przycisk Run na panelu sterowania, lub panel cyfrowy

03 Rozkaz z sieci ModBus

nie 02 -
A202

Zadawanie rozkazu ruchu,

(2-gi silnik)

nie 02 -

Ustawienie sposobu zadawania częstotliwości - właściwości nastaw parametru A001 zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji. Poniższa tabela opisuje poszczególne nastawy.

Kod Źródło zadawania częstotliwości
00 Potencjometr falownika - zakres zmian częstotliwości wprowadzanych przez potencjometr definiowany jest w parametrach B082 (częstotliwość rozruchu) i A004 (częstotliwość maksymalna)
01 Listwa sterująca - analogowe sygnały podawane na zaciski - wejścia analogowe listwy sterującej [O] lub [OI] ustawiają zadaną częstotliwość wyjściową.
02 Nastawa funkcji F001- wartość w funkcji F001 jest stałą częstotliwością wyjściową, którą ustawi falownik po podaniu rozkazu ruchu.
03 Rozkaz z sieci ModBus - zmiana w odpowiednim rejestrze w falowniku przez sieć ustawia częstotliwość wyjściową
10 Wynik obliczeń funkcji - wynik obliczeń funkcji operującej na sygnałach analogowych z wejść A i B (suma, różnica, iloczyn) stanowi wartość zadaną częstotliwości..

Ustawienie źródła zadawania rozkazu ruchu - nastawy parametru A002 zostały szczegółowo omówione w dalszej części instrukcji. Poniższa tabela opisuje przedstawia poszczególne nastawy.

Kod Źródło zadawania rozkazu ruchu
01 Listwa sterująca - Zaciski [FW] lub [RV] listwy sterującej służą . do zadawania rozkazu ruchu i zatrzymania.
02 Przyciski panelu - Przyciski Run i STOP na panelu
03 Polecenie z sieci ModBus

Sterowanie falownika niezależnie od nastaw w A001/A002 - Istnieje możliwość zmiany źródła sterowania częstotliwością i rozkazem ruchu niezależnie od nastawy dokonanej w parametrach A001/A002. Jest to szczególnie wygodne w napędach, które sporadycznie wymagają sterowania z innego źródła niż zdefiniowane w nastawach.

Częstotliwość wyjściowa falownika może być sterowana sygnałami pochodzącymi z różnych źródeł, które mogą być chwilowo zmieniane niezależnie od nastaw w parametrze A001. W tabeli poniżej zestawiono sygnały w kolejności od najważniejszego (o najwyższym priorytecie).

Priorytet źródło sygnału zadanej częstotliwości A001
1 Zaciski wej.z przypisanymi funkcjami [CF1] do [CF4] (wielopoziomowa nastawa prędkości)
2 Zacisk wej. listwy sterującej z przypisana funkcją [OPE]
3 Zacisk wej. listwy sterującej z przypisana funkcją [F-TM]
4 Zacisk wej.listwy sterująca z przypisana funkcją [AT]
5 nastawa źródła częstotliwości zadanej - parametr A001

Rozkaz ruchu falownika może być również zadawany sygnałami pochodzącymi z różnych źródeł, które mogą być chwilowo zmieniane niezależnie od nastaw w parametrze A002. W tabeli poniżej zestawiono sygnały w kolejności od najważniejszego (o najwyższym priorytecie).

Priorytet źródło sygnału rozkazu ruchu A002
1 Zacisk wej. listwy sterującej z przypisana funkcją [OPE]
2 Zacisk wej. listwy sterującej z przypisana funkcją [F-TM]
3 Zgodnie z nastawą parametru A002

 

Drukuj