Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Ustawianie wejść analogowych

Falownik posiada wejścia analogowe, do których można podłączyć sygnał sterujący częstotliwością wyjściową. Można sterować sygnałem napięciowym (0-10V) lub prądowym (4-20mA) (separowane zaciski [O] i [OI]). Zacisk [L] jest zaciskiem wspólnym dla obydwu sygnałów analogowych. W falowniku można definiować charakterystykę sygnału wyjściowego częstotliwości względem sygnału zadającego.

Pamiętaj, że nie można jednocześnie używać wejść analogowych [O] i [OI].

Definiowanie charakterystyki dla sygnału napięciowego[O-L] - Jak widać z wykresu, punkt początkowy i końcowy charakterystyki częstotliwości wyjściowej w funkcji napięcia zadającego można przesuwać (częstotliwość 0Hz może być wyzwalana wartością napięcia wyższą od 0V- A013, natomiast maksymalna częstotliwość napięciem niższym od 10V-A014). W parametrach A011 i A012 dokonuje się nastaw częstotliwości wyjściowej dla sygnałów najniższego i najwyższego napięcia. Za pomocą tych czterech parametrów (A013, A014, A011, A012) ustawiamy żądany przebieg charakterystyki (tak jak na rys.). Kiedy niezaczyna się ona w 0 (A011 i A013 > 0), za pomocą parametru A015 ustawia się częstotliwość wyjściową w przypadku gdy napięcie na zacisku ma wartość mniejszą niż w A013. Jeżeli napięcie jest wyższe niż zdefiniowana górna granica, na wyjściu falownika będzie częstotliwość taka jak w parametrze A012.


Definiowanie charakterystyki dla sygnału prądowego[OI-L] - Na wykresie przedstawiono wpływ parametrów definiujących charakterystykę analogowego sygnału wejściowego (prądowego). W parametrach A103 i A104 ustawiamy minimalny i maksymalny poziom sygnału prądowego. Parametry A101 i A102 definiują dla tych poziomów odpowiednie częstotliwości wyjściowe. Zatem przebieg charakterystyki ustawiany jest za pomocą tych czterech parametrów. Kiedy sygnał prądowy ma wartość niższą niż zdefiniowana w A103, częstotliwość wyjściowa jest ustawiona zgodnie z nastawą w parametrze A105. W przypadku gdy sygnał ma wartość wyższą niż nastawa w A104 częstotliwość wyjściowa jest taka jak w parametrze A102.

 

Drukuj