Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Definiowanie charakterystyki dla potencjometru

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
A005 Wybór wielkości wejściowych dla f-cji [AT]

Pięć możliwych nastaw:

02 wybór pomiędzy [O] i potencjometrem

03 wybór pomiędzy [OI] i potencjometrem

04 Tylko sygnał [O] czynny 

05 Tylko sygnał [Ol] czynny

nie 02 -
A011 Nastawa częstot. początkowej sygnału analogowego napięciowego O

Ustawia dolną granicę zakresu częstotliwości zadawanej napięciowym sygnałem analogowym

Zakres: 0.0 do 400.0

nie 0.0 Hz
A012 Nastawa częstot. końcowej sygnału analogowego napięciowego O

Ustawia górną granicę zakresu częstotliwość zadawanej napięciowym sygnałem analogowym.

Zakres: 0.0 do 400.0

nie 0.0 Hz
A013 Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstot. początkowej

Ustawia poziom najniższego napięcia na zacisku aktywującego częstotliwość wyj.

Zakres: 0. do 100.

nie 0. %
A014 Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstot. końcowej

Ustawia poziom najwyższego napięcia na zacisku aktywującego częstotliwość wyj.

Zakres 0. do 100.

nie 100. %
A015 Ustalenie sposobu startu falownika dla sygnału analogowego napięciowego O

Ustawia częstotliwość wyj, w przypadku podania sygnału niższego niż najniższy zdefiniowany

00 zgodnie z nastawą (A011)

01 0 Hz

nie 01 -
A016 Filtr wejściowy sygnału zadawania częstotliwości Zakres n = 1 do 16, gdzie n = liczba próbek, z których wyliczana jest wartość średnia nie 8. próbka

A016: Filtr wejściowy sygnału zadawania częstotliwości - Filtr ten wygładza, zadający falownikowi częstotliwość, analogowy sygnał wejściowy. Zakres nastawy filtra od n=1 do 16 gdzie n jest liczbą próbek, z których wyliczana jest wartość średnia.

Wielopoziomowa nastawa częstotliwości. Bieg próbny.
Wielopoziomowa nastawa prędkością Falownik JX pozwala na wprowadzenie 16 poziomów prędkości silnika (parametry A020 do A035). Poziomy te są aktywowane przez wejścia cyfrowe falownika. Falownik wykorzystuje bieżące nastawy czasu przyspieszania i zwalniania przy ustawianiu zadanego poziomu prędkości.

Bieg próbny: Kiedy aktywna jest komenda biegu próbnego, silnik obraca się ze zdefiniowaną prędkością (A038). Zakres tej częstotliwości jest ograniczony do 10Hz. Bieg próbny pozwala sprawdzić czy układ pracuje prawidłowo i bezpiecznie dokonać ewentualnych zmian. Użytkownik ustawia sposób zatrzymania biegu próbnego.

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stka
Kod funkcji Nazwa Opis
A020 Wielopoziomowa nastawa prędkości, prędkość 0

Definiuje 1 poziom prędkości w wielopoziomowej nastawie prędkości. Zakres nastaw 0.0 / częstot. początkowa do 400 Hz

A020 = Prędkość 0 (silnik 1)

tak 0.0 Hz
A220 Wielopoziomowa nastawa prędkości, prędkość 0 (2-gi silnik)

Definiuje 1 poziom prędkości w wielopoziomowej nastawie prędkości. Zakres nastaw 0.0 / częstot. począt. do 400 Hz

A020 = Prędkość 0 (2-gi silnik)

tak 0.0 Hz

A021

do

A035

Wielopoziomowa nastawa prędkości, kolejne poziomy (dla obydwu silników)

Definiuje pozostałe 15 poziomów prędkości, zakres od 0.0 / częstot. początkowa do 400 Hz.

A021= Prędkość 1...

A035 = Prędkość 15

A021

A022

A023

A024

A025

A026

A027

A028

A029

A030

A031

A032

A033

A034

A035

tak

Patrz niżej

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Hz
A038 Częstotliwość biegu próbnego

Ustawia prędkość biegu próbnego.

Zakres: 0.00 / częstot. początkowa do 9.99 Hz

tak 6.00 Hz
A039 Wybór zatrzymania biegu próbnego

Ustawia sposób zatrzymania biegu próbnego:

00 wybieg

01 kontrolowane zwalnianie

02 hamowanie DC

nie 00 -

 

Drukuj