Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "A": Regulator PID

Falownik posiada zaimplementowany regulator PID, co pozwala na optymalne sterowanie napędem ze sprzężeniem zwrotnym. Zastosowanie sprzężenia zwrotnego i regulatora pozwala uzyskać żądane parametry napędu zarówno w stanach dynamicznych jak i statycznych niezależnie od zmian obciążenia układu. Sprzężenie zwrotne realizowane jest za pomocą wejścia analogowego poprzez wprowadzenie z przetwornika (sygnału napięciowego lub prądowego) wielkości charakteryzującej regulowany proces.


• Parametr A075 - to stała skalująca wartość sygnału sprzężenia zwrotnego do poziomu sygnału zadanego.
• Użytkownik wprowadza nastawy wszystkich parametrów regulatora PID (współczynnik wzmocnienia, czas zdwojenia (całkowania), czas wyprzedzenia (różniczkowania).

 

Funkcje grupy "A" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
A071 Regulator PID

Aktywuje regulator PID,

00 nieaktywny

01 aktywny

nie 00 -
A072 Współczynnik wzmocnienia regulatora (Kp)

Współczynnik wzmocnienia regulatora (wzmocnienie części proporcjonalnej regulatora).

Zakres od 0.2 do 5.0

tak 1.0 -
A073 Czas zdwojenia (całkowania) Ti

Czas zdwojenia - całkowania regulatora PID.

Zakres nastaw od 0 do 150 sekund

tak 1.0 sek
A074 Czas wyprzedzenia (różniczkowania) TD

Czas wyprzedzenia (różniczkowania) regulatora PID.

Zakres nastaw od 0 do 100 sekund

tak 0.0 sek
A075 Współczynnik skalowania sygnału sprzężenia zwrotnego)

Mnożnik zmiennej procesowej, wprowadzanej w sprzężeniu zwrotnym. Pozwala dostroić poziom sygnału sprzężenia do sygnału zadanego.

Zakres od 0.01 do 99.99

nie 1.00 -
A076 Źródło sygnału sprzężenia zwrotnego

Ustala źródło sygnału sprzężenia zwrotnego

00 zacisk [OI] listwy sterującej (sygnał prądowy)

01 zacisk [O] listwy sterującej (sygnał napięciowy)

02 komenda sieci ModBus

10 wynik obliczeń

nie 00 -
A077 Współczynnik przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego

Dwie nastawy:

00 wejście PID = SP - PV

01 wejście PID = -(SP - PV)

nie 00 -
A078 Poziom ograniczenia regulacji PID

Ustawia ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID w procentach pełnego sygnału

Zakres od 0.0 do 100.0%

nie 0.0 %

 

NOTATKA: Parametr A073 jest czasem całkowania Ti a nie stałą całkowania Ki=1/Ti. Kiedy wprowadzisz wartość A073 = 0, zablokujesz część całkującą regulatora.

 

Drukuj