Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu (restart)

Nastawa parametru automatycznego przywracania rozkazu ruchu, określa zachowanie falownika po włączeniu zasilania w przypadku wcześniejszego jego zaniku. Dostępne cztery nastawy tego parametru pozwalają dostroić zachowanie układu odpowiednio do aplikacji. Falownik pozwoli na automatyczne wykonanie uruchomienia silnika w zależności od liczby zadziałania zabezpieczeń:
• przeciążeniowego silnika, ponowny rozruch do 3 razy
• nadnapięciowego, ponowny rozruch do 3 razy
• podnapięciowego, ponowny rozruch do 16 razy

Kiedy falownik osiągnie maksymalną liczbę restartów (3 lub 16), przed dopuszczeniem do dalszej pracy musisz go zresetować. Bez resetu ponowne załączenie napięcia po zaniku nie spowoduje automatycznego podania rozkazu ruchu.

W pozostałych parametrach dot. restartu definiuje się poziom zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego oraz czas przerwy pomiędzy załączeniem napięcia a rozruchem. Właściwe ustawienie tych parametrów zależy od właściwości danej aplikacji, od tego czy falownik może przeprowadzić automatyczny rozruch bezpiecznie dla obsługi i całego układu.

Jeśli zanik zasilania jest krótszy niż dopuszczalny czas zaniku zasilania (B022), falownik ponownie dokona rozruchu silnika od częstotliwości ustawionej w B011. Ponowny rozruch silnika jest dokonywany przy obniżonym napięciu wyjściowym dla uniknięcia przeciążenia Jeśli podczas automatycznego rozruchu po zaniku zasilania prąd silnika przekroczy wartość ustawioną w B030, to aby ograniczyć prąd rozruchowy falownik zacznie zwalniać silnik z czasem ustawianym w parametrze B029.

Jeśli prąd silnika podczas rozruchu jest mniejszy niż wartość ustawiona w B030, falownik dokona rozruchu do wartości zadanej częstotliwości.

Zabezpieczenie przeciążeniowe (B021~B028) nie jest aktywne w przypadku próby automatycznego rozruchu po zaniku napięcia.

Jeśli zanik napięcia zasilania jest dłuższy niż określony w B002, to falownik nie podejmie próby ponownego rozruchu a silnik zatrzyma się wolnym wybiegiem.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B001 Sposób automatycznego przywracania rozkazu ruchu

Dostępne cztery nastawy:

00 zablokowanie falownika

01 restart od 0Hz

02 lotny start po przywróceniu rozkazu ruchu

03 lotny start, po którym nastąpi wyhamowanie silnika oraz zablokowanie falownika.

nie 00 -
B002 Dopuszczalny czas zaniku napięcia zasilania.

Ustawia dopuszczalny czas zaniku napięcia, który nie będzie powodował zablokowania falownika.

Zakres nastaw od 0,3 do 25 s

nie 1.0 sek.
B003 Czas oczekiwania na ponowny start falownika

Ustawia czas pomiędzy przywróceniem napięcia zasilania a ponownym startem falownika.

Zakres od 0.3 do 100 sekund.

nie 1.0 sek.
B004 Blokada przy zaniku zasilania lub przy stanie podnapięciowym

dwie nastawy:

00 nieaktywna

01 aktywna

nie 00 -
B005 Liczba dopuszczalnych restartów po blokadzie przy zaniku napięcia zasilania/stanie podnapięciowym

Dostępne nastawy:

00 dopuszczalne 16 restartów

01 zawsze przeprowadzony restart

nie 00 -

Ponowny rozruch po zaniku zasilania

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa / Na panelu SRW Opis
B011 Częstotliwość startowa w przypadku automatycznego rozruchu po zaniku zasilania

Trzy nastawy:

00...częst. "lotna" sprzed poprzedniego wyłączenia

01...start od częst. "lotnej" maks. możliwej

02...start od częst. ustawionej

nie 00 -
B029 Czas hamowanie przy przeciążeniu podczas próby ponownego rozruchu

Nastawiany czas hamowania przy przeciążeniu podczas próby ponownego rozruchu po zaniku zasilania,

0.1do 3000.0, rozdzielczość 0.1

nie 0.5 sek.
B030 Dopuszczalny poziom prądu podczas automatycznego rozruchu

Wyjściowy prąd falownika po przekroczeniu którego podczas próby automatycznego rozruchu po zaniku zasilania, następuje hamowanie silnika z czasem B029

Zakres 0.2*do 2.0*prąd znamionowy falownika, rozdzielczość 0.1

nie Prąd znamionowy A

 

Drukuj