Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Kontrolowane zatrzymanie przy zaniku zasilania

Kontrolowane zatrzymanie przy zaniku zasilania pozwala uniknąć blokowania się falownika i wolnego wybiegu silnika. Falownik podczas zatrzymywania silnika kontroluje poziom napięcia w obwodzie pośrednim DC.Działanie tej funkcji zostało opisane poniżej:

1) Kiedy napięcie w obwodzie pośrednim DC zmniejszy się do wartości nastawianej w parametrze B051, falownik obniża wartość częstotliwości wyjściowej o wartość określona w parametrze B054 (w tym przedziale czasowym obniżenie częstotliwości powoduje podniesienie poziomu napięcia DC)
2) Falownik kontynuuje zwalnianie zgodnie z nastawą B053. Jeśli podczas zwalniania napięcie DC podniesie się do wartości określonej w parametrze B052, proces hamowania jest wstrzymywany tak aby zapobiec blokadzie nadnapięciowej. © W tym przedziale czasowym napięcie DC ponownie maleje
3) Gdy napięcie w obwodzie pośrednim DC ponownie zmniejsza się do wartości nastawianej w parametrzeB051, falownik kontynuuje zwalnianie zgodnie z nastawą B053.

Cały proces powtarza się do momentu zatrzymania silnika.

 NOTATKA: Jeśli podczas opisywanego wyżej procesu napięcie DC spadnie do poziomu zabezpieczenia podnapięciowego, falownik zablokuje się, a silnik zatrzyma się wolnym wybiegiem.

 NOTATKA: Jeśli nastawa B052<B051, falownik sam zamieni miejscami te nastawy chociaż w parametrach będą one wyświetlane tak jak zostały nastawione.

 NOTATKA: Przebieg funkcji kontrolowanego zatrzymania nie może być przerywany. Toteż w przypadku jeśli pojawi się napięcie zasilania w trakcie kontrolowanego zatrzymania, należy poczekać do momentu zatrzymania silnika i dopiero wtedy ponownie podać sygnał biegu.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
B050 Wybór funkcji kontrolowanego zatrzymania po zaniku zasilania

Dwie nastawy:

00...nieaktywna

01.. .aktywna (zatrzymanie)

02...aktywna (restart)

nie 00 -
B051 Poziom napięcia DC do kontrolowanego zatrzymania

Poziom napięcia DC po osiągnięciu którego, podczas zaniku zasilania, rozpoczyna się proces kontrolowanego zatrzymania.

Zakres 0.0 do 1000.0

nie 0.0 V
B052 Poziom napięcia DC do wstrzymania kontrolowanego zatrzymania

Ustawiana wartość poziomu napięcia DC po osiągnięciu której wstrzymywane jest kontrolowane zatrzymanie

Zakres 0.0 do 1000.0

nie 0.0 V
B053 Czas hamowania podczas funkcji kontrolowanego zatrzymania Zakres 0.01 do 3000 nie 1.0 sek
B054 Spadek częstotliwości rozpoczynający proces kontrolowanego zatrzymania

Ustawiana wartość spadku częstotliwości, po spadku napięcia Dc do wartości ustawionej w B051.

Zakres 0.0 do 10.0

nie 0.0 Hz

 

Drukuj