Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "B": Pozostałe ustawienia

B080: Kalibracja wartości sygnału analogowego [AM] - za pomocą tego parametru można przeskalować monitorowaną wielkość podawaną na wyjście analogowe [AM]

B082:Częstotliwość początkowa - Parametr ten wprowadza częstotliwość, od której falownik rozpocznie pracę po podaniu rozkazu ruchu. Po ustawieniu tego parametru urządzenie nie będzie startowało wówczas od 0Hz tylko od wprowadzonej wartości.

B083: Częstotliwość kluczowania tranzystorów - Częstotliwość przełączania tranzystorów mocy. Charakterystyczny wysoki dźwięk słyszalny przy pracy falownika, jest efektem przełączania tranzystorów. Dźwięk ten będzie malał wraz z zwiększaniem częstotliwości, jednak wiąże się to również ze wzrostem emitowanych zakłóceń. Zakres nastaw częstotliwości: od 2kHz do 12kHz.

NOTATKA: Częstotliwość impulsowania musi być ustawiona odpowiednio do aplikacji falownik - silnik oraz zgodnie z wymaganiami i normami kompatybilności elektromagnetycznej obowiązującymi w kraju, w którym pracuje aplikacja. Zgodnie z europejskimi normami CE, częstotliwość impulsowania powinna być równa bądź mniejsza niż 5kHz

B084, B085: Przywracanie nastaw fabrycznych - Te funkcje pozwalają użytkownikowi na przywrócenie nastaw fabrycznych falownika. Szczegóły patrz "Powrót do nastaw fabrycznych" na stronie 203

B086: Skalowanie częstotliwości wyjściowej - Wartość monitorowanej częstotliwości wyjściowej (funkcja D001) można przeskalować (przemnożyć) przez stałą. Funkcja D007 będzie wyświetlała wynik mnożenia częstotliwości z D001 i parametru B086. Pozwala to na prezentowanie na wyświetlaczu np. przybliżonej prędkości obrotowej silnika. Działanie funkcji:

Wyświetlana wartość przez D007 = monitorowana częstotliwość (D001) * stała (B086):

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B080 Kalibracja zakresu sygnału analogowego wyj. AM

Pozwala dostroić sygnał analogowy podany na zacisk [AM],

Zakres nastaw: 0 do 255

tak 100. -
B082 Częstotliwość początkowa

Ustawia początkową częstotliwość wyjściową.

Zakres nastaw: 0.5 do 9.9 Hz

nie 1.5 Hz
B083 Częstotliwość kluczowania tranzystorów

Ustawia częstotliwość kluczowania tranzystorów modułu mocy falownika,

Zakres nastaw 2.0 do 12.0 kHz

nie 3.0 kHz
B084 Wybór funkcji powrotu do nastaw fabrycznych

Ustawia opcje powrotu do nastaw fabrycznych.

Trzy kody opcyjne:

00 kasuje historię awaryjnych wyłączeń falownika

01 wpisuje standardowe nastawy parametrów falownika

02 wpisuje standardowe nastawy parametrów i kasuje historię awaryjnych wyłączeń falownika

nie 00 -
B085 Wybór nastaw fabrycznych Wprowadza nastawy fabryczne zgodne z warunkami zasilania w danym, regionie. Nie zmieniaj nie 00 -
B086 Skalowanie częstotliwości wyjściowej

Stała, przez którą mnożona jest częstotliwość wyjściowa do wyświetlenia na panelu D007 - wartości np. prędkości. 

Zakres nastaw: 0.1 do 99.9

tak 1.0 -
B087 Blokada przycisku STOP

Pozwala aktywować/blokować działanie przycisku STOP

Nastawy:

00 odblokowany

01 zablokowany

nie 00 -

 

B091/B088: Ustawianie trybu Stop / Restart - Użytkownik może skonfigurować w napędzie sposób zatrzymania silnika po zdjęciu rozkazu ruchu. Parametr B091 decyduje czy falownik po wyłączeniu sygnału na zacisku FWD lub REV zatrzyma silnik obniżając prędkość czy puści silnik wybiegiem. Kiedy ustawiasz puszczenie silnika wybiegiem musisz wprowadzić nastawę w parametrze B088, który ustala działanie falownika po ponownym zadaniu rozkazu ruchu, kiedy silnik jeszcze wiruje. Falownik może przeprowadzić lotny start od bieżącej częstotliwości lub przeprowadzić rozruch od częstotliwości 0Hz.
W większości aplikacji wymagane jest zatrzymanie silnika poprzez obniżanie częstotliwości wyjściowej (B091=00). Istnieją jednak napędy, które mogą hamować wybiegiem (np. wentylatory). Jeżeli parametr B088 jest ustawiony na 00, to przy hamowaniu do 0Hz z dużej prędkości i z dużym obciążeniem może wystąpić blokada falownika.

 

 NOTATKA: Wybieg silnika mogą wywoływać również inne zdarzenia np. zanik zasilania.

Dodatkowym parametrem użytecznym przy swobodnym wybiegu jest parametr B003 -czas oczekiwania na ponowny start falownika. Określa on minimalny czas w jakim silnik będzie hamowany wolnym wybiegiem. Dla przykładu jeśli B003 = 4 sekundy (i B091=01) a silnik zatrzymuje się wolnym wybiegiem w czasie 10s, to po nastawie w B003 całkowity czas, po którym. falownik ponownie podejmie próbę rozruchu silnika wyniesie 14 Rysunek dolny po prawej stronie przedstawia proces ponownego restartu od częstotliwości "lotnej"(rozpoznanej przez falownik podczas wolnego wybiegu). Po czasie oczekiwania na ponowny start falownika B003 falownik stara się rozpoznać częstotliwość wybieganego silnika i ponownie dokonuje rozruchu od częstotliwości ustawionej w parametrze B011. Jeśli w tym czasie nastąpi wzrost prądu wyjściowego do wartości wyższej niż a parametrze B030, falownik zmniejszy częstotliwość zgodnie z czasem hamowania przy przeciążeniu podczas próby ponownego rozruchu B029 i w końcu po obniżeniu prądu do dopuszczalnej wartości, wejdzie na zadane obroty.

 

Kod Znaczenie parametru
B011 Częstotliwość startowa w przypadku automatycznego rozruchu po zaniku zasilania
B029 Czas hamowanie przy przeciążeniu podczas próby ponownego rozruchu
B030 Dopuszczalny poziom prądu podczas automatycznego rozruchu
B088 Ponowny rozruch po zadziałaniu funkcji FRS
B091 Tryb zatrzymania

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B088 Ponowny rozruch po zadziałaniu funkcji FRS

Ustawia działanie falownika po zdjęciu rozkazu wybiegu silnika [FRS].

Dwie nastawy:

00 Start od 0Hz

01 Lotny start

nie 00 -
B091 Tryb zatrzymania

Wybór sposobu zatrzymania silnika po wycofaniu rozkazu ruchu.

Dwie nastawy:

00 DEC (zwalnianie zgodnie z nastawionym czasem)

01 FRS (wolny wybieg)

nie 00 -

 

B089: Wielkość monitorowana podczas pracy sieciowej falownika - Kiedy JX jest monitorowany i sterowany przez sieć, panel sterowania może pracować w trybie monitorowania. Parametr D00x wybierany poprzez B089 będzie wyświetlany na wyświetlaczu.

B092: Sterowanie pracą wentylatora falownika - Jeśli dany model falownika posiada wentylator chłodzący, to można w tym parametrze ustawić czy podczas postoju silnika wentylator chłodzący falownika ma pracować, czy nie. Postoje wentylatora pozwalają zaoszczędzić energię i wydłużają czas jego eksploatacji.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa / Na panelu SRW Opis
B089 Wielkość monitorowana podczas pracy sieciowej falownika

Ustawia wyświetlany parametr na wyświetlaczu, kiedy falownik pracuje w sieci ModBus,

7 nastaw:

01 monitorowanie częstot. wyjściowej.

02 monitorowanie prądu wyjściowego

03 kierunek obrotów silnika

04 monitorowanie sygnału sprzężenia zwrotnego

05 stan wejść listwy sterującej

06 stan wyjść listwy sterującej

07 monitorowanie przeskalowanej wartości częstotliwości wyjściowej

tak 01 -
B092 Sterowanie pracą wentylatora falownika

Wybór, kiedy wentylator chłodzący falownika ma pracować.

Trzy kody opcyjne:

00 wentylator pracuje zawsze

01 wentylator jest załączany tylko wtedy, gdy wydawany jest rozkaz biegu (czas zwłoki przy załączaniu i wyłączaniu wynosi 5 minut)

02 wentylator załączany i wyłączany w zależności od temperatury

nie 01 -

 

B130, B131: Wstrzymanie hamowania przed blokadą nadnapięciową/ Nastawa poziomu napięcia w obwodzie pośrednim DC uaktywniający funkcję wstrzymującą zwalnianie. Funkcja ta monitoruje wartość napięcia w obwodzie pośrednim DC i zmienia częstotliwość wyjściową tak, aby utrzymać napięcie DC na ustawionym poziomie. Funkcja ta działa (uaktywnienie B130=01) tylko w czasie zwalniania obrotów i polega na wstrzymywaniu zwalniania, gdy przekroczony zostanie nastawiony w parametrze B131 próg napięcia. Na rysunku obok przedstawiono sytuacje przebiegu działania funkcji wstrzymania hamowania przed blokadą nadnapięciową W czasie hamowania i przekroczenia poziomu napięcia w ukł. pośrednim DC ustawionego w B131 hamowanie zostaje wstrzymane aż do momentu, kiedy napięcie DC spadnie poniżej poziomu B131.


Wykorzystując funkcję wstrzymania hamowania przed blokadą nadnapięciową miej na uwadze:
- gdy funkcja ta jest aktywna B130=01, rzeczywisty czas zwalniania może być dłuższy od ustawionego w parametrze F003/F203.
- funkcja ta nie utrzymuje stałego napięcia w obwodzie DC, w związku z tym podczas jej działania możliwa jest sytuacja blokowania się falownika z błędem nadnapięciowym.

Jeśli wartość progu B131 jest ustawiona poniżej normalnego poziomu napięcia w obwodzie pośrednim DC falownika, lub gdy napięcie w tym obwodzie wzrośnie powyżej poziomu B131, falownik będzie w stanie przyspieszać i napędzać silnik, lecz nie będzie mógł zwalniać obrotów silnika. W takim przypadku jeśli nie ma pewności czy poziom napięcia w obwodzie pośrednim jest większy od progu B131, należy pomierzyć napięcie DC przed przystąpieniem do rozruchu i skorygować odpowiednio nastawę B131.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jedno stki
Kod funkcji Nazwa Opis
B130 Wstrzymanie hamowania przed blokadą nadnapięciową

Przerywa proces hamowania, kiedy napięcie w obwodzie pośrednim wzrośnie ponad dopuszczalny próg napięcia przeciwdziałając w ten sposób zablokowaniu się falownika.

Dwa kody opcyjne:

00 - nieaktywna

01 - aktywna

nie 00 -
B131 Poziom napięcia w obwodzie pośrednim DC uaktywniający funkcję wstrzymującą hamowanie

Nastawa progu napięciowego w obwodzie pośrednim DC (LAD STOP), którego przekroczenie podczas zwalniania powoduje wstrzymanie zwalniania aż do momentu obniżenie się napięcie DC poniżej tego progu

Dwie nastawy napięcia z rozdzielczością 1V

330 do 395V (klasa 200V)

660 do 790V (klasa 400V)

tak 380/ 760 V

 

B140: Ograniczenie prądu przed blokada termiczną - Funkcja ta kontroluje prąd silnika i dostosowywuje do niego częstotliwość wyjściową,. tak, aby nie przekroczyć wartości granicznej prądu. Ograniczanie nadmiernego przeciążenia odbywa się poprzez wstrzymanie przyspieszania/zwalniania do momentu obniżenia prądu silnika do akceptowanego przez falownik poziomu (poziom nie powodujący blokady nadprądowej).

Rysunek poniżej pokazuje działanie tej funkcji od momentu rozruchu do osiągnięcia częstotliwości zadanej. W dwóch momentach dochodzi do przekroczenia dopuszczalnej granicy prądu silnika i w tych momentach wstrzymywany jest proces przyspieszania silnika.


Funkcja ograniczenia prądu przed blokadą termiczną jest uaktywniana za pomocą parametru B140 ustawionego na 01. Wartość graniczna prądu powodująca wstrzymanie przyspieszania jest określona na poziomie około 150 % prądu znamionowego falownika.

Jeśli funkcja ograniczenia prądu przed blokadą termiczną jest uaktywniona (B140 = 01), pamiętaj, że:

• Rzeczywisty czas przyspieszania może być dłuższy niż wynikający z nastawy
F002/F202.
• funkcja ograniczenia prądu przed blokadą termiczną ogranicza prąd silnika tylko poprzez wstrzymanie przyspieszania/zwalniania. Nie wyklucza to całkowicie blokady nadprądowej falownika podczas przyspieszania

B150: Zmniejszenie częstotliwości kluczowania przed błędem termicznym - Kiedy parametr B150 = 01 to podczas pojawienia się zbyt dużego prądu silnika następuje automatyczne ograniczenie częstotliwości kluczowania tranzystorów IGBT.

B151: Uaktywnienie funkcji szybszej odpowiedzi na sygnał startu - Funkcja ta i funkcja programowalnych wejść[RDY] (kod 52) maja takie same działanie. Jeśli w układzie jest wymagana stale szybsza odpowiedź falownika na sygnał startu należy ustawić parametr B151 na wartość 01 i nie używać funkcji wejść programowalnych [RDY]. Jeśli parametr B151=01 falownik pozostaje w stałej gotowości (uaktywnione tranzystory iGBT) tak aby maks. skrócić czas reakcji na sygnał startu.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Kiedy funkcja RDY jest aktywna, na zaciskach wyjściowych falownika U, V, W pojawia się napięcie nawet w przypadku braku komendy startu. Nigdy nie dotykaj zacisków mocowych falownika przy podłączonym zasilaniu.

 

Funkcje grupy "B" Zmiana w trybie Biegu Nastawa fabryczna Jednostki
Kod funkcji Nazwa Opis
B140 Ograniczenie prądu przed blokadą termiczną

Dwie nastawy:

00 - nieaktywna

01 - aktywna

nie 01 -
B150 Zmniejszenie częstotliwości kluczowania przed blokadą termiczną

Automatyczne zmniejszenie częstotliwości impulsowania przy wzroście temperatury.

Nastawy:

00 - nieaktywna

01 - aktywna

nie 00 -
B151 Uaktywnienie funkcji szybszej odpowiedzi na sygnał startu

Zwiększa szybkość odpowiedzi na wyjściu falownika na sygnał startu

Nastawy:

00 - nieaktywna

01 - aktywna

tak 00 -

 

Drukuj