Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Grupa "C": Zestawienie funkcji wejść cyfrowych listwy sterującej

Każdy z pięciu zacisków (C001 do C005) listwy sterującej może spełniać jedną z przedstawionych w poniższej tabeli funkcji. Każda funkcja, posiada swój kod cyfrowy oraz oznaczenie wskazujące na pełnioną funkcję (np. bieg w prawo -00 ang. "Forward Run" -skrót [FW]) Fizycznie na listwie sterującej zaciski oznaczone są: 1, 2, 3, 4, 5. Na schematach w instrukcji zaciski są również oznaczane skrótem funkcji, którą pełnią w opisywanym układzie (np. [FW]). Logikę styków (normalnie otwarty/normalnie zamknięty) ustawia się w funkcjach od C011 do C015.

Tabela funkcji - w tabeli zestawiono wszystkie 31 funkcji, które mogą być pełnione przez wejścia cyfrowe [1] - [5] listwy sterującej.

 

Tabela funkcji realizowanych przez wejścia cyfrowe
Kod funkcji Symbol funkcji Nazwa funkcji Opis
00 FW

Rozkaz ruchu.

Bieg w prawo/Zatrzymanie

ZAŁ Falownik jest w trybie biegu, praca silnika w prawo
WYŁ Falownik w trybie zatrzymania, silnik jest zatrzymywany
01 RV

Rozkaz ruchu.

Bieg w lewo/Zatrzymanie

ZAŁ Falownik jest w trybie biegu, praca silnika w lewo.
WYŁ Falownik w trybie zatrzymania, silnik jest zatrzymywany
02 CF1 *1

Wielopoziomowa nastawa prędkości,

Bit 0 (LSB)

ZAŁ Bit 0 w binarnym kodzie wielopoziomowej nastawie prędkości; logiczna 1
WYŁ Bit 0 w binarnym kodzie wielopoziomowej nastawie prędkości; logiczne 0
03 CF2

Wielopoziomowa nastawa prędkości,

Bit 1

ZAŁ Bit 1 kodu wielopoziomowej nastawy prędkości, wartość: logiczna 1
WYŁ Bit 1 kodu wielopoziomowej nastawy prędkości, wartość: logiczne 0
04 CF3

Wielopoziomowa nastawa prędkości,

Bit 2

ZAŁ Bit 2 kodu wielopoziomowej nastawy prędkości, wartość: logiczna 1
WYŁ Bit 2 kodu wielopoziomowej j nastawy prędkości, wartość: logiczne 0
05 CF4

Wielopoziomowa nastawa prędkości,

Bit 3 (MSB)

ZAŁ Bit 3 kodu wielopoziomowej nastawy prędkości, wartość: logiczna 1
WYŁ Bit 3 kodu wielopoziomowej nastawy prędkości, wartość: logiczne 0
06 JG Bieg próbny ZAŁ Falownik w Trybie Biegu, silnik pracuje zgodnie z nastawą biegu próbnego
WYŁ Falownik w Trybie Zatrzymania
07 DB Hamowanie dynamiczne ZAŁ Zwalnianie i hamowanie w trybie hamowania dynamicznego
WYŁ Hamowanie dynamiczne nieaktywne
08 SET

Aktywowanie drugiego zestawu nastaw

(silnik 2)

ZAŁ Falownik pracuje z nastawami dla drugiego silnika. Zmiana nastaw dla 2-go silnika tylko podczas postoju
WYŁ Falownik wykorzystuje nastawy pierwszego silnika (główne)
09 2CH Drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania ZAŁ Aktywuje drugi zestaw nastaw czasów przyspieszania i zwalniania
WYŁ Falownik wykorzystuje pierwszy zestaw nastaw czasów przyspieszania i zwalniania
11 FRS Wolny wybieg ZAŁ Wyłącza wyjście falownika puszczając silnik wybiegiem
WYŁ Zwalnianie i zatrzymanie silnika kontrolowane przez falownik, zgodne z czasami zwalniania.

 

Tabela funkcji realizowanych przez wejścia cyfrowe
Kod funkcji Symbol funkcji Nazwa funkcji Opis
12 EXT Zewnętrzny sygnał blokady ZAŁ Załączenie zacisku powoduje zablokowanie pracy falownika i wyświetlenie kodu błędu E12
WYŁ Normalna praca falownika. Po przejściu ze stanu włączonego wymagany do dalszej pracy reset
13 USP Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem. ZAŁ Po załączeniu zasilania, falownik nie przeprowadzi automatycznego rozruchu.
WYŁ Po załączeniu zasilania falownik przeprowadzi automatyczny rozruch jeżeli przed zanikiem zasilania był aktywny rozkaz ruchu.
15 SFT Blokada nastaw ZAŁ Panel sterowania oraz panel zdalnego sterowania są zabezpieczone przed wprowadzaniem zmian w nastawach parametrów.
WYŁ Parametry mogą być edytowane i zmieniane ich nastawy
16 AT Rodzaj analogowego sygnału sterującego ZAŁ Patrz "Nastawy wejść analogowych" na stronie 3-12.
WYŁ
18 RS Kasowanie blokady falownika ZAŁ Kasowana jest blokada falownika.
WYŁ Nie ma wpływu na pracę falownika
19 PTC Funkcje termistora PTC zamknięty Kiedy termistory silnika podłączone są do zacisków [5] i [L] falownika, to jest bieżąco kontrolowana temperatura silnika i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej, następuje blokada falownika.
otwarty Rozłączenie termistorów blokuje falownik i powoduje wyłączenie silnika.
20 STA Funkcja trzech przewodów: załączanie impulsowe ZAŁ Rozpoczyna pracę silnika
WYŁ Nie zmienia aktualnego stanu silnika
21 STP Funkcja trzech przewodów: impuls owe zatrzymanie ZAŁ Zatrzymuje pracę silnika
WYŁ Nie wpływa na pracę silnika
22 F/R Funkcja trzech przewodów: wybór kierunku ruchu: w prawo/w lewo ZAŁ Ustawia kierunek obrotów silnika: ZAŁ = FWD (bieg w prawo). Zmiana stanu zacisku kiedy silnik pracuje powoduje wyhamowanie silnika i zmianę kierunku obrotów.
WYŁ Ustawia kierunek obrotów silnika: WYŁ = REV (bieg w lewo). Zmiana stanu zacisku kiedy silnik pracuje powoduje wyhamowanie i zmianę kierunku obrotów
23 PID Blokada regulatora PID ZAŁ Blokuje tymczasowo pracę regulatora PID. Jeśli A071=01 to falownik odcina wyjście
WYŁ Jeśli tylko A071=01, praca regulatora PID jest kontynuowana
24 PIDC Resetowanie regulatora PID ZAŁ Resetuje regulator PID. Główną konsekwencją działania funkcji jest wyzerowanie części całkującej regulatora
WYŁ Nie wpływa na pracę regulatora
27 UP Motopotencjometr: narastanie prędkości ZAŁ Przyspieszanie (zwiększanie częstotliwości wyjściowej) silnika od bieżącej częstotliwości za pomocą motopotencjometru
WYŁ Nie wpływa na pracę silnika

 

Tabela funkcji realizowanych przez wejścia cyfrowe
Kod funkcji Symbol funkcji Nazwa funkcji Opis
28 DWN Motopotencjometr: obniżanie prędkości ZAŁ Zwalnianie (zmniejszanie częstotliwości wyjściowej) silnika od bieżącej częstotliwości za pomocą motopotencjometru
WYŁ Nie wpływa na pracę silnika
29 UDC Czyszczenie pamięci motopotencjometra ZAŁ Resetuje wartość pamięci motopotencjometru i ustawia częstotliwość zadaną zgodnie z nastawą w F001. Parametr C101 musi być ustawiony=00 aby odblokować działanie tej funkcji.
WYŁ Nie wpływa na wartość pamięci motopotencjometru
31 OPE Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem ruchu z panelu falownika ZAŁ Narzuca sterowanie częstotliwością wyjściową (A001) oraz zadawanie rozkazu ruchu (A002) z panelu sterowania
WYŁ Zadawanie częstotliwości wyjściowej oraz rozkazu ruchu zgodnie z nastawami w parametrach A001 i A002
50 ADD Dodawanie częstotliwości ZAŁ Dodaje wartość z parametru A145 do bieżącej częstotliwości wyjściowej
WYŁ Nie dodaje wartości A145 do częstotliwości wyjściowej.
51 F-TM Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem ruchu z listwy sterowniczej falownika ZAŁ Wymusza sterowanie falownika poprzez zaciski listwy sterującej (zadawanie częstotliwości i rozkazu ruchu)
WYŁ Zadawanie częstotliwości i rozkazu ruchu zgodnie z nastawami parametrów (A001) i (A002)
52 RDY * Rozkaz ruchu (szybsza odpowiedź na wyjściu) ZAŁ Falownik jest w trybie biegu, praca silnika w prawo (sygnał na wyjściu pojawia się szybciej w stosunku do funkcji FW)
WYŁ Falownik w trybie zatrzymania, silnik jest zatrzymywany (sygnał na wyjściu pojawia się szybciej w stosunku do funkcji FW).
53 SP-SET Aktywowanie drugiego zestawu nastaw możliwy również w trybie biegu (silnik 2) ZAŁ Falownik pracuje z nastawami dla drugiego silnika. Zmiana nastaw dla 2-go silnika możliwa również podczas biegu.
WYŁ Falownik wykorzystuje nastawy pierwszego silnika (główne). Zmiana nastaw dla 2-go silnika możliwa również podczas biegu.
64 EMR * ADD Stop bezpieczeństwa Dodawanie częstotliwości ZAŁ Falownik rozpoznaje sygnał stop bezpieczeństwa i odcina napięcie na wyjściu.. Patrz także "Stop bezpieczeństwa" na stronie 159.
ZAŁ Dodaje wartość z parametru A145 do bieżącej częstotliwości wyjściowej
255 - Funkcja nieaktywna (pusta) ZAŁ (sygnał ignorowany)
WYŁ (sygnał ignorowany)

 

 NOTATKA: Kiedy wykorzystujesz wielopoziomową nastawę prędkości (sygnały CF1 do CF4), nie wyświetlaj parametru F001 ani nie zmieniaj jego wartości podczas pracy silnika. Jeśli wymagane jest monitorowanie częstotliwości podczas pracy wykorzystuj funkcję D001.

 WYSOKIE NAPIĘCIE: Kiedy funkcja RDY jest aktywna, na zaciskach wyjściowych falownika U, V, W pojawia się napięcie nawet w przypadku braku komendy startu. Nigdy nie dotykaj zacisków mocowych falownika przy podłączonym zasilaniu.

 NOTATKA: Funkcja EMR nie jest programowalna ale zostaje automatycznie przypisana do zacisku po przełączeniu łącznika S8 w pozycję ON. Kiedy funkcja EMR (Stop bezpieczeństwa) jest aktywna pod zaciski 3,4 i 5 automatycznie przypisane zostają funkcje wyszczególnione w tabeli poniżej.

 

Drukuj