Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

Motopotencjometr

Częstotliwość wyjściowa może być zmieniana płynnie poprzez zwieranie zacisku [L] z zaciskami, którym przyporządkowane zostały funkcje [UP] - "w górę" i [DOWN] - "w dół". Czas przyspieszania i zwalniania przy korzystaniu z tych funkcji odpowiada nastawom F002 i F003 lub F202 i F203. Działanie funkcji motopotencjometra odbywa się według niżej przedstawionej zasady:

Przyspieszanie - Kiedy zacisk z przypisaną funkcją [UP] jest zwarty z zaciskiem L częstotliwość wyjściowa falownika narasta. Kiedy zacisk ten zostanie rozwarty częstotliwość wyjściowa przestanie narastać i będzie utrzymywana na stałym poziomie jaki był w chwili rozwarcia tych zacisków.

Zwalnianie - Kiedy zacisk z przypisaną funkcją [DOWN] jest zwarty z zaciskiem L częstotliwość wyjściowa falownika maleje. Kiedy zacisk ten zostanie rozwarty częstotliwość wyjściowa przestanie zmniejszać się i będzie utrzymywana na stałym poziomie jaki był w chwili rozwarcia tych zacisków Na diagramie poniżej przedstawiono w jaki sposób uaktywnianie funkcji [UP] i [DWN] wpływa na częstotliwość wyjściową falownika w przypadku załączonego rozkazu biegu silnika FW lub RV.


Motopotencjometr falownika Omron JX

Po wyłączeniu zasilania falownika, możliwe jest zapamiętanie zadanej częstotliwości ustawionej dzięki funkcji motopotencjometra. Parametr C101 umożliwia zapamiętanie ostatnio ustawionej, dzięki funkcji motopotencjometra, częstotliwości (pamięć nieaktywna/pamięć aktywna). Aby wyczyścić pamięć ostatniej częstotliwości i przywrócić pierwotną częstotliwość zadaną, użyj funkcji [UDC](zdalne kasowanie pamięci motopotencjometra) programowalnych zacisków wejściowych.

 

Kod funkcji Symbol funkcji Nazwa funkcji Stan Opis
27 UP Motopotencjometr -narastanie prędkości UP ZAŁ silnik przyspiesza zgodnie z bieżącą nastawą częstotliwości zadanej
WYŁ częstotliwość pracy silnika nie zmienia się
28 DWN Motopotencjometr -obniżanie prędkości DWN ZAŁ silnik zwalnia zgodnie z bieżącą nastawą częstotliwości zadanej
WYŁ częstotliwość pracy silnika nie zmienia się
29 UDC Zdalne kasowanie pamięci motopotencjometra ZAŁ kasuje pamięć ostatniej nastawy częstotliwości
WYŁ ostatnia nastawa częstotliwości pozostaje w pamięci falownika
Dostępna dla wejść: C001~C005

Przykład (zaciski [4],[3] wymagają konfiguracji)

Zaciski motopotencjometra falownika Omron JX

Wymagane nastawy A001 = 02

Uwagi:

• Funkcja motopotencjometra jest aktywna tylko wtedy gdy parametr A001-miejsce zadawania częstotliwości, jest ustawiony na panel cyfrowy falownika (wybrany kod 02). 

• Funkcje [UP] i [DOWN] nie są aktywne podczas realizacji funkcji [JG].

• Zakres zmian częstotliwości jest od 0Hz do wartości ustawionej parametrem A004 (częstotliwość maksymalna).

• Minimalny czas podawania sygnału na zaciski z funkcjami [UP] i [DOWN] wynosi 50ms.

• Przy aktywnym motopotencjometrze, częstotliwość wyjściową można także zmieniać funkcją F001.

 

Drukuj